Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia we wsi Krzywiec

Narew, dn. 31.10.2006r.

GK. 7627-3/05/06

 

 

OBWIESZCZENIE

 

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 27.10..2006 została wydana decyzja nr. GK. 7627-3/05/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na:

  • zmiane sposobu użytkowania istaniejących 10 budynków inwertarskich z hodowli bydła na trzodę chlewną o liczbie stanowisk 894 DJP.
  • budowie zbiornika na gnojówkę – 236 m 2.
  • budowie zbiornika na ścieki socjalne – 5m2.
  • na budowie płyty gnojowej – 1860 m2. 

        Zlokalizowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 32/7 i 32/8 w obrębie wsi Krzywiec gm. Narew.

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej  pokój nr. 3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

          Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Narwi oraz na tablicach ogłoszeń Urzedu Gminy i u Sołtysa wsi Krzywiec

 

                                                          Wójt Gminy Narew 

                                                          mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-10-31

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-06

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-06