Obwieszczenie 12.03.2007r.

Narew dn. 12.03.2007r.

GK. 7627 -4/05/06/07

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), §2 ust. 1 pkt. 43 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 12.03.2007 została wydana decyzja nr. GK.7627-4/05/06/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

v    Na budowie budynku inwentarskiego murowanego 100m x 15 m do chowu drobiu  o obsadzie  23766 szt. brojlerów tj. 95,064 DJP lub 6990 gęsi  tj. 55,92 DJP naprzemiennie obsada po rozbudowie  w gospodarstwie będzie wynosić – 389,884 DJP.

v    Na  budowie budynku murowanego socjalnego 12 m x 6 m  wraz z infrastrukturą.

    

        Zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej  numerem  geodezyjnym 82/5   w obrębie geodezyjnym Trześcianka  gm. Narew.

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  pokój nr. 3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

 

            Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  i w sołectwie Trześcianka .

 

 

Wójt Gminy Narew

 

 

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2007-03-12

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-03-13

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-03-13