Obwieszczenie dot. budowy sieci wodociągowej Doratynka Kaczały Janowo Gradoczno

 

GK. 7627 -10/06                                         Narew, dn. 28.11.2006r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 28.11.2006 została wydana decyzja nr. GK.7627-10/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na:

v    Na budowie zewnętrznej sieci wodociągowej na obiekcie: Doratynka - Kaczały - Janowo - Gradoczno.

 

        Zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi  199/1 i 201 w obrębie Doratynka 681, 719/1, 93, 92, 77 w obrębie Kaczały. 205, 204. 201/1 239, 245 w obrębie geodezyjnym Janowo i 48/11, 48/12, 48/9, 277 341 i 47/3 w obrębie geodezyjnym Gradoczno.

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  pokój nr. 3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

 

            Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  i u Sołtysa wsi Doratynka, Janowo i Kaczały, oraz Gradoczno.

  

Wójt Gminy Narew

 

mgr Jakub Sadowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-11-28

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-30

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-30