Obwieszczenie z dnia 20.11.2006r.

 

GK. 7627 -5/06

Narew, dn. 20.11.2006r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 20.11.2006 została wydana decyzja nr. GK.7627-5/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegająca na:

v    Na przebudowie drogi powiatowej  nr. 1481 B na odcinku : granica powiatu – Puchły – Trześcianka  na długości 4667,80 m.

 

        Zlokalizowanej na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 286 i 460 w obrębie Trześcianka  i 86/1 , 684 i 686/7 w obrębie Puchły w istniejącym pasie drogi  , oraz na działkach  o numerach geodezyjnych  511, 512 , 513 , 586, 535/9  486/3 , 452/6 , 465/6 ,463, 461 ,453, 454, 462, 459,3 , 458/2 w obrębie geodezyjnym Trześcianka , oraz 434 , 343 , 344, 582 , 583, 539, 540 , 541, 542, 686/8 i 686/6 w obrębie Puchły

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  pokój nr. 3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

 

            Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i u Sołtysa wsi Trześcianka i Puchły

Zastępca Wójta

mgr Mariusz Żukowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2006-11-20

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-22

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-22