Obwieszczenie 6 marca 2007r.

 

GK. 7627 -13/06/07                                      Narew, dn. 06.03.2007r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia.

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. Poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2 .art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 17 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 06.03.2007 została wydana decyzja nr. GK.7627-13/06/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

v    Na rozbudowie   Zakładu nr. 2 ” PRONAR” przy ul. Mickiewicza 101 A w Narwi. 

 

        Zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi   1458/25 , 1458/12 , 1458/29 ,1458/31, 1458/33, 1458/119 , 1459, 1458/7, 725/1 , 1458/118 ,723, 724, 725/3 w obrębie geodezyjnym Narew

         Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  pokój nr. 3 w Urzędzie Gminy w Narwi.

 

            Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Narew w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostanie podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Narwi oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  i sołectwach w Narwi .

 

 

Wójt Gminy Narew

 

mgr Jakub Sadowski

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mikołaj Timofiejuk

Data wytworzenia: 2007-03-06

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2007-03-07

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-24

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2007-03-07