Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 í § 4 ustawy z dnia 14 czenrvca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 2 późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z dnia 05.06.2017 r. znak: WB|D.400.3.2.2014 uzupełnionego pismem z dnia 27.06.2017 r. znak: WPRI.400.15.4.2016, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek ll od km 8+462 do km 32+614 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:

 • rozbudowę istniejącej drogi i poszerzenie nawierzchni do 7,0 m na odcinku od km 8+462 do km 11+400 i od km 14+650 do km 15+160 i od km 18+222 do km 32+614 wraz z podniesieniem nośności do 115kN, umocnienie poboczy dla klasy G,
 • budowę obwodnicy m. Trześcianka (na odcinku od km 11+400 do km 14+650),
 • budowę obwodnicy m. Narew (na odcinku od km 15+160 do km 18+222),
 • budowę estakady od km 16+440,20 do km 17+214,20,
 • budowę dróg tymczasowych na czas budowy przepustów,
 • budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepustów drogowych, przepustów z funkcją przejścia dla zwierząt małych,
 • budowę muru oporowego,
 • korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
 • budowę mostu na rzece Makówka (Dopływ Spod Chrabostówki),
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojściach i przy zatokach autobusowych,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę przepustów pod drogami dojazdowymi iw obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
 • budowę zatoki do ważenia pojazdów, 3
 • budowę nowych przepustów pod zjazdami,
 • budowę przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,
 • budowę separatorów ruchu na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,
 • budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej,
 • przebudowę urządzeń i sieci elektrycznych,
 • budowę nowego oświetlenia przy projektowanych rondach, w obrębie zatoki do ważenia pojazdów, w obrębie dojścia do przejazdu kolejowego (km 36+000), w obrębie przejść dla pieszych i zatoki PKS,
 • budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami pasa drogowego wraz z nasadzeniem,
 • budowę zbiorników na wody opadowe,

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja planowanajest do realizacji na:

- działkach stanowiących pas drogi wojewódzkiej nr 685:
POWIAT BIAŁOSTOCKI
gmina Zabłudów
obręb 0048 żywkowo - 402, 248,

POWIAT HAJNOWSKI
gmina Narew:
obręb 0035 Soce - 310,
obręb 0036 Trześcianka - 67,
obręb 0023 Makówka - 47911, 47912,
obręb 0003 Chrabostówka - 76,
obręb 0018 Krzywiec - 318,
obręb 0022 Łosinka - 157, 307,

gmina Hajnówka:,
obręb 0003 Borysówka - 340,
obręb 0026 Wasilkowo - 161,
obręb 0014 Nowosady - 98, 657/1,

- działkach w całości przeznaczonych do przejęcia pod projektowaną drogę wojewódzka nr 685:
POWIAT HAJNOWSKI
gmina Narew:
obręb 0038 Trześcianka - 149, 175, 84/5,
obręb 0001 Ancuty - 236, 281,

- działkach objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 685:

POWIAT BIAŁOSTOCKI
Gmina Zabłudów, obręb 0048 Żywkowo:

247 dzielona na działki: 247/1 o powierzchni 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę) i 247/2 o powierzchni 0,7230 ha (w dotychczasowym władaniu),
281 dzielona na działki: 281/1 o powierzchni 0,0063 ha (przeznaczona pod drogę) i 281/2 o powierzchni 0,54 ha (w dotychczasowym władaniu),
282 dzielona na działki: 282/1 o powierzchni 0,1086 ha (przeznaczona pod drogę) i 282/2 o powierzchni 4,16 ha (w dotychczasowym władaniu),
403 dzielona na działki: 403/1 o powierzchni 0,0171 ha (przeznaczona pod drogę) i 403/2 o powierzchni 1,4902 ha (w dotychczasowym władaniu),
410 dzielona na działki: 410/1 o powierzchni 0,0014 ha (przeznaczona pod drogę) i 410/2 o powierzchni 0,39 ha (w dotychczasowym władaniu),

POWIAT HAJNOWSKI
Gmina Narew, obręb 0035 Soce:

305 dzielona na działki: 305/1 o powierzchni 0,0205 ha (przeznaczona pod drogę) i 305/2 o powiemchni 2,0027 ha (w dotychczasowym władaniu),
307 dzielona na działki: 307/1 o powierzchni 0,0064 ha (przeznaczona pod drogę) i 307/2 o powierzchni 1,5377 ha (w dotychczasowym władaniu),
308 dzielona na działki: 308/1 o powierzchni 0,0478 ha (przeznaczona pod drogę), 308/2 o powierzchni 0,0031 ha (przeznaczona pod drogę) i 308/3 o powierzchni 3,3493 ha (w dotychczasowym władaniu),
309 dzielona na działki: 309/1 o powierzchni 0,0258 ha (przeznaczona pod drogę) i 309/2 o powierzchni 0,5264 ha (w dotychczasowym władaniu),
313 dzielona na działki: 313/1 o powierzchni 0,0013 ha (przeznaczona pod drogę) i 313/2 o powierzchni 0,0077 ha (w dotychczasowym władaniu),
314 dzielona na działki: 314/1 o powierzchni 0,0133 ha (przeznaczona pod drogę), 314/2 o powierzchni 0,0364 ha (przeznaczona pod drogę) i 314/3 o powierzchni 2,7642 ha (w dotychczasowym władaniu),
315 dzielona na działki: 315/1 o powiemchni 0,0035 ha (przeznaczona pod drogę) i 315/2 o powierzchni 0,2758 ha (w dotychczasowym władaniu),
317 dzielona na działki: 317/1 o powierzchni 0,0247 ha (przeznaczona pod drogę) i 317/2 o powierzchni 18,1735 ha (w dotychczasowym władaniu),
276/2 dzielona na działki: 276/3 o powierzchni 0,0541 ha (przeznaczona pod drogę) i 276/4 o powierzchni 0,9757 ha (w dotychczasowym władaniu),

Gmina Narew, obręb 0036 Trześcianka:

76 dzielona na działki: 76/1 o powierzchni 0,0317 ha (przeznaczona pod drogę) i 76/2 o powierzchni 1,51 ha (w dotychczasowym władaniu),
91 dzielona na działki: 91/1 o powierzchni 0,0346 ha (przeznaczona pod drogę), 91/2 o powierzchni 0,0344 ha (w dotychczasowym władaniu) i 91/3 o powierzchni 1,11 ha (w dotychczasowym władaniu),
103 dzielonana działki: 103/1 o powierzchni 0,0599 ha (przeznaczona pod drogę), 103/2 o powierzchni 0,3774 ha (w dotychczasowym władaniu) i 103/3 o powierzchni 2,20 ha (w dotychczasowym władaniu),
106 dzielona na działki: 106/1 o powierzchni 0,0468 ha (przeznaczona pod drogę) i 106/2 o powierzchni 0,0775 ha (w dotychczasowym władaniu),
107 dzielona na działki: 107/1 o powierzchni 0,0602 ha (przeznaczona pod drogę), 107/2 o powierzchni 0,0152 ha (w dotychczasowym władaniu) i 107/3 o powierzchni 0,0943 ha (w dotychczasowym władaniu),
108 dzielona na działki: 108/1 o powierzchni 0,2001 ha (przeznaczona pod drogę) i powierzchni 1,7965 ha (w dotychczasowym władaniu),
109 dzielona na działki: 109/1 o powierzchni 0,0762 ha (przeznaczona pod drogę) i powierzchni 0,8235 ha (w dotychczasowym władaniu),
110 dzielona na działki: 110/1 o powierzchni 0,0753 ha (przeznaczona pod drogę) i powierzchni 0,8148 ha (w dotychczasowym władaniu),
111 dzielona na działki: 111/1 o powierzchni 0,0755 ha (przeznaczona pod drogę) i powierzchni 0,8146 ha (w dotychczasowym władaniu),
116 dzielona na działki: 116/1 o powierzchni 0,1220 ha (przeznaczona pod drogę) i powierzchni 1,3265 ha (w dotychczasowym władaniu),
145 dzielona na działki: 145/1 o powierzchni 0,4308 ha (przeznaczona pod drogę) i 145/2 o powierzchni 0,9198 ha (w dotychczasowym władaniu),
147 dzielona na działki: 147/1 o powierzchni 0,0421 ha (przeznaczona pod drogę) i 147/2 o powierzchni 1,7372 ha (w dotychczasowym władaniu),
150 dzielona na działki: 150/1 o powierzchni 0,0589 ha (przeznaczona pod drogę) i 150/2 o powierzchni 0,9202 ha (w dotychczasowym władaniu),
151 dzielona na działki: 151/1 o powierzchni 0,0687 ha (przeznaczona pod drogę) i 151/2 o powierzchni 1,0804 ha (w dotychczasowym władaniu),
152 dzielona na działki: 152/1 o powierzchni 0,1479 ha (przeznaczona pod drogę) i 152/2 o powierzchni 2,3407 ha (w dotychczasowym władaniu),
153 dzielona na działki: 153/1 o powierzchni 0,1884 ha (przeznaczona pod drogę) i 153/2 o powierzchni 2,9788 ha (w dotychczasowym władaniu),
156 dzielona na działki: 156/1 o powierzchni 0,0150 ha (przeznaczona pod drogę) i 156/2 o powierzchni 0,2370 ha (w dotychczasowym władaniu),
157 dzielona na działki: 157/1 o powierzchni 0,1054 ha (przeznaczona pod drogę) i 157/2 o powierzchni 1,6636 ha (w dotychczasowym władaniu),
174 dzielona na działki: 174/1 o powierzchni 0,0363 ha (przeznaczona pod drogę) i 174/2 o powierzchni 0,2053 ha (w dotychczasowym władaniu),
176 dzielona na działki: 176/1 o powierzchni 0,0125 ha (przeznaczona pod drogę) i 176/2 o powierzchni 0,1967 ha (w dotychczasowym władaniu),
177 dzielona na działki: 177/1 o powierzchni 0,1829 ha (przeznaczona pod drogę) i 177/2 o powierzchni 2,8676 ha (w dotychczasowym władaniu),
193 dzielona na działki: 193/1 o powierzchni 0,0347 ha (przeznaczona pod drogę), 193/2 o powierzchni 2,2662 ha (w dotychczasowym władaniu) i 193/3 o powierzchni 0,3326 ha (w dotychczasowym władaniu),
200 dzielona na działki: 200/1 o powierzchni 0,0213 ha (przeznaczona pod drogę), 200/2 o powierzchni 0,2086 ha (w dotychczasowym władaniu) i 200/3 o powierzchni 0,0758 ha (w dotychczasowym władaniu),
205 dzielona na działki: 205/1 o powierzchni 0,0531 ha (przeznaczona pod drogę), 205/2 o powierzchni 0,9677 ha (w dotychczasowym władaniu) i 205/3 o powierzchni 0,0117 ha (w dotychczasowym władaniu),
207 dzielona na działki: 207/1 o powierzchni 0,0623 ha (przeznaczona pod drogę), 207/2 o powierzchni 0,3541 ha (w dotychczasowym władaniu) i 207/3 o powierzchni 0,0553 ha (w dotychczasowym władaniu),
215 dzielona na działki: 215/1 o powierzchni 0,4029 ha (przeznaczona pod drogę), 215/2 o powierzchni 0,0048 ha (przeznaczona pod drogę), 215/3 o powierzchni 1,6797 ha (w dotychczasowym władaniu) i 215/4 o powierzchni 1,0832 ha (w dotychczasowym władaniu),
216 dzielona na działki: 216/1 o powierzchni 0,0452 ha (przeznaczona pod drogę) i 216/2 o powierzchni 1,3660 ha (w dotychczasowym władaniu),
746 dzielona na działki: 746/1 o powierzchni 3,8912 ha (przeznaczona pod drogę), 746/2 o powierzchni 0,4958 ha (w dotychczasowym władaniu), 746/3 o powierzchni 0,8054 ha (w dotychczasowym władaniu),
1031 dzielona na działki: 1031/1 o powierzchni 0,0656 ha (przeznaczona pod drogę), 1031/2 o powierzchni 0,0605 ha (przeznaczona pod drogę), 1031/3 o powierzchni 0,0831 ha (w dotychczasowym władaniu), 1031/4 o powierzchni 0,3979 ha (w dotychczasowym władaniu), 1031/5 o powierzchni 0,1174 ha (w dotychczasowym władaniu),
88/2 dzielona na działki: 8818 o powierzchni 0,1650 ha (przeznaczona pod drogę) i 88/9 o powierzchni 0,0550 ha (w dotychczasowym władaniu), 881/0 o powierzchni 0,0016 ha (W dotychczasowym władaniu), 88/11 o powierzchni 0,0775 ha (w dotychczasowym władaniu),
88/5 dzielona na działki: 88/12 o powierzchni 0,2715 ha (przeznaczona pod drogę) i 881/3 o powierzchni 0,2272 ha (w dotychczasowym władaniu),
105/2 dzielona na działki: 105/3 o powierzchni 0,0978 ha (przeznaczona pod drogę), 105/4 o powierzchni 0,1015 ha (w dotychczasowym władaniu) i 105/5 powierzchni 0,0862 ha (w dotychczasowym władaniu),
112/3 dzielona na działki: 112/5 o powierzchni 0,0974 ha (przeznaczona pod drogę) i 112/6 o powierzchni 1,0534 ha (w dotychczasowym władaniu),
112/4 dzielona na działki: 112/7 o powierzchni 0,0958 ha (przeznaczona pod drogę) i 112/8 o powierzchni 1,0376 ha (w dotychczasowym władaniu),
113/1 dzielona na działki: 113/2 o powierzchni 0,1499 ha (przeznaczona pod drogę) i 113/3 o powierzchni 1,6245 ha (w dotychczasowym władaniu),
115/1 dzielona na działki: 115/2 o powierzchni 0,1713 ha (przeznaczona pod drogę) i 115/3 o powierzchni 1,8534 ha (w dotychczasowym władaniu),
119/4 dzielona na działki: 119/6 o powierzchni 0,1098 ha (przeznaczona pod drogę) i 119/7 o powierzchni 1,2164 ha (w dotychczasowym władaniu),
119/5 dzielona na działki: 119/8 o powierzchni 0,0100 ha (przeznaczona pod drogę) i 119/9 o powierzchni 0,1111 ha (w dotychczasowym władaniu),
148/1 dzielona na działki: 148/3 o powierzchni 0,0914 ha (przeznaczona pod drogę) i 148/4 o powierzchni 1,4445 ha (w dotychczasowym władaniu),
148/2 dzielona na działki: 148/5 o powierzchni 0,0529 ha (przeznaczona pod drogę) i 148/6 o powierzchni 1,4415 ha (w dotychczasowym władaniu),
155/3 dzielona na działki: 155/5 o powierzchni 0,1463 ha (przeznaczona pod drogę) i 155/6 o powierzchni 2,8232 ha (w dotychczasowym władaniu),
155/4 dzielona na działki: 155/7 o powierzchni 0,0375 ha (przeznaczona pod drogę) i 155/8 o powierzchni 0,0823 ha (w dotychczasowym władaniu),
158/3 dzielona na działki: 158/4 o powierzchni 0,1003 ha (przeznaczona pod drogę) i 158/5 o powierzchni 1,5798 ha (w dotychczasowym władaniu),
159/3 dzielona na działki: 159/4 o powierzchni 0,0734 ha (przeznaczona pod drogę) i 159/5 o powierzchni 1,1561 ha (w dotychczasowym władaniu),
180/1 dzielona na działki: 180/2 o powierzchni 0,1443.ha (przeznaczona pod drogę) i 180/3 o powierzchni 3,1219 ha (w dotychczasowym władaniu),
182/3 dzielona na działki: 182/4 o powierzchni 0,2692 ha (przeznaczona pod drogę) i 182/5 o powierzchni 3,2433 ha (w dotychczasowym władaniu),
186/4 dzielona na działki: 186/10 o powierzchni 0,1149 ha (przeznaczona pod drogę) i 186/11 o powierzchni 6,3703 ha (w dotychczasowym władaniu),
187/2 dzielona na działki: 187/3 o powierzchni 0,4386 ha (przeznaczona pod drogę), 187/4 o powierzchni 0,2945 ha (w dotychczasowym władaniu) i 187/5 o powierzchni 1,1073 ha (w dotychczasowym władaniu),
195/2 dzielona na działki: 195/3 o powierzchni 0,3662 ha (przeznaczona pod drogę), 195/4 o powierzchni 2,8093 ha _(w dotychczasowym władaniu) i 195/5 o powierzchni 0,4974 (w dotychczasowym władaniu),
203/2 dzielona na działki: 203/3 o powierzchni 0,1538 ha (przeznaczona pod drogę), 203/4 o powierzchni 0,1943 ha (w dotychczasowym władaniu), 203/5 o powierzchni 0,4863 ha (w dotychczasowym władaniu),
204/1 dzielona na działki: 204/3 o powierzchni 0,2717 ha (przeznaczona pod drogę), 204/4 o powierzchni 1,8944 ha (w dotychczasowym władaniu), 204/5 o powierzchni 1,2493 ha (w dotychczasowym władaniu) i 20416 o powierzchni 0,0054 ha (w dotychczasowym władaniu),
208/1 dzielona na działki 208/2 o powierzchni 0,1358 ha (przeznaczona pod drogę), 208/3 o powierzchni 0,5308 ha (w dotychczasowym władaniu) i 208/4 o powierzchni 0,2502 ha (w dotychczasowym władaniu),
217/3 dzielona na działki: 217/4 o powierzchni 0,2151 ha (przeznaczona pod drogę) i 217/5 o powierzchni 37,5574 ha (w dotychczasowym władaniu),
378/1 dzielona na działki: 378/2 o powierzchni 0,1744 ha (przeznaczona pod drogę), 378/3 o powierzchni 1,1034 ha (w dotychczasowym władaniu) i 378/4 o powierzchni 0,6145 ha (w dotychczasowym władaniu),
747/2 dzielona na działki: 747/9 o powierzchni 0,3178 ha (przeznaczona pod drogę), 747/10 o powierzchni 0,0218 ha (przeznaczona pod drogę), 747/11 o powierzchni 0,6031 ha (w dotychczasowym władaniu) i 747/12 o powierzchni 22,7659 ha (w dotychczasowym władaniu),
747/4 dzielona na działki: 747/13 o powierzchni 0,1634 ha (przeznaczona pod drogę), 747/14 o powierzchni 0,0392 ha (w dotychczasowym władaniu) i 747/15 o powierzchni 2,4501 (w dotychczasowym władaniu),
747/5 dzielona na działki: 747/16 o powierzchni 0,0018 ha (przeznaczona pod drogę) i 747/17 o powierzchni 0,0056 ha (w dotychczasowym władaniu),
747/8 dzielona na działki: 747/18 o powierzchni 1,7183 ha (przeznaczona pod drogę), 747/19 o powierzchni 9,9641 ha (w dotychczasowym władaniu) i 747/20 o powierzchni 20,1172 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0001 Ancuty

229 dzielona na działki: 229/1 o powierzchni 0,0762 ha (przeznaczona pod drogę) i 229/2 o powierzchni 0,5902 ha (w dotychczasowym władaniu),
230 dzielona na działki: 230/1 o powierzchni 0,0093 ha (przeznaczona pod drogę) i 230/2 o powierzchni 0,1108 ha (w dotychczasowym władaniu),
235 dzielona na działki 235/1 o powierzchni 0,1344 ha (przeznaczona pod drogę) 235/2 o powierzchni 0,6111 ha (w dotychczasowym władaniu),
255 dzielona na działki 255/1 o powierzchni 0,0070 ha (przeznaczona pod drogę) i 255/2 o powierzchni 1,0073 ha (w dotychczasowym władaniu),
257 dzielona na działki: 257/1 o powierzchni 0,0228 ha (przeznaczona pod drogę) i 257/2 o powierzchni 0,4373 ha (w dotychczasowym władaniu),
225/1 dzielona na działki: 225/2 o powierzchni 0,0922 ha (przeznaczona pod drogę) i 225/3 o powierzchni 1,3540 ha (w dotychczasowym władaniu),
239/1 dzielona na działki: 239/2 o powiemchni 0,0793 ha (przeznaczona pod drogę), 239/3 o powierzchni 0,0012 ha (przeznaczona pod drogę) i 239/4 o powierzchni 9,5181 ha (w dotychczasowym władaniu),
260/1 dzielona na działki: 260/2 o powierzchni 0,0646 ha (przeznaczona pod drogę) i 260/3 o powierzchni 11,6911 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0024 Narew

7 dzielona na działki: 7/1 o powierzchni 0,0736 ha (przeznaczona pod drogę) i 7/2 o powierzchni 17,53 ha (w dotychczasowym władaniu),
8 dzielona na działki: 8/1 o powierzchni 0,0030 ha (przeznaczona pod drogę) i 8/2 o powierzchni 1,0149 ha (w dotychczasowym władaniu),
9 dzielona na działki: 9/1 o powierzchni 0,1310 ha (przeznaczona pod drogę) i 9/2 o powierzchni 62,7154 ha (w dotychczasowym władaniu),
10 dzielona na działki: 10/1 o powierzchni 0,2254 ha (przeznaczona pod drogę) i 10/2 o powierzchni 4,1623 ha (w dotychczasowym władaniu),
14 dzielona na działki: 14/1 o powierzchni 0,0043 ha (przeznaczona pod drogę) i 14/2 o powierzchni 0,2993 ha (w dotychczasowym władaniu),
59 dzielona na działki: 59/1 o powierzchni 0,0926 ha (przeznaczona pod drogę) i 59/2 o powierzchni 5,5253 ha (w dotychczasowym władaniu),
60 dzielona na działki: 60/1 o powierzchni 0,0084 ha (przeznaczona pod drogę) i 60/2 o powierzchni 0,4049 ha (w dotychczasowym władaniu),
62 dzielona na działki: 62/1_o powierzchni 0,1342 ha (przeznaczona pod drogę) i 62/2 o powierzchni 3,7404 ha (w dotychczasowym władaniu),
63 dzielona na działki: 63/1 o powierzchni: 0,0041 ha (przeznaczona pod drogę) i 63/2 powierzchni 0,1522 ha (w dotychczasowym władaniu),
92 dzielona na działki: 92/1 o powierzchni 0,0038 ha (przeznaczona pod drogę) i 92/2 powierzchni 0,2380 ha (w dotychczasowym władaniu), r
93 dzielona na działki: 93/1 o powierzchni 0,0070 ha (przeznaczona pod drogę) i 93/2 powierzchni 0,2468 ha (w dotychczasowym władaniu),
94 dzielona na działki: 94/1 o powierzchni 0,0086 ha (przeznaczona pod drogę) i 94/2 powierzchni 0,2507 ha (w dotychczasowym władaniu), `
95 dzielona na działki: 95/1 o powierzchni 0,0100 ha (przeznaczona pod drogę) i 95/2 powierzchni 0,4364 ha (w dotychczasowym władaniu),
115 dzielona na działki: 115/1 o powierzchni 0,0170 ha (przeznaczona pod drogę) i 115/2 powierzchni 0,6977 ha (w dotychczasowym władaniu),
136 dzielona na działki: 136/1 o powierzchni 0,0028 ha (przeznaczona pod drogę) i 136/2 powierzchni 0,57 ha (w dotychczasowym władaniu),
137 dziełona na działki: 137/1 o powierzchni 0,0050 ha (przeznaczona pod drogę) i 137/2 powierzchni 2,1916 ha (w dotychczasowym władaniu),
151 dzielona na działki: 151/1 o powierzchni 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę) i 151/2 powierzchni 1,9602 ha (w dotychczasowym władaniu),
152 dzielona na działki: 152/1 o powierzchni 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę) i 152/2 powierzchni 0,4117 ha (W dotychczasowym władaniu),
153 dzielona na działki: 153/1 o powierzchni 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę) i 153/2 powierzchni 0,4218 ha (w dotychczasowym władaniu),
155 dzielona na działki: 155/1 o powierzchni 0,0050 ha (przeznaczona pod drogę) i 155/2 powierzchni 0,6611 ha (w dotychczasowym władaniu),
156 dzielona na działki: 156/1 o powierzchni 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę) i 156/2 powierzchni 0,2984 ha (w dotychczasowym władaniu),
157 dzielona na działki: 157/4 o powierzchni 0,0774 ha (przeznaczona pod drogę) i 157/5 powierzchni 1,4808 ha (w dotychczasowym władaniu),
158 dzielona na działki: 158/1 o powierzchni 0,0080 ha (przeznaczona pod drogę) i 158/2 powierzchni 0,36 ha (w dotychczasowym władaniu),
159 dzielona na działki: 159/1 o powierzchni 0,0642 ha (przeznaczona pod drogę) i 159/2 powierzchni 2,3862 ha (w dotychczasowym władaniu),
160 dzielona na działki: 160/1 o powierzchni 0,0048 ha (przeznaczona pod drogę) i 160/2 powiemchni 1,5782 ha (w dotychczasowym władaniu),
839 dzielona na działki: 839/1 o powierzchni 0,0103 ha (przeznaczona pod drogę) i 839/2 powierzchni 0,6743 ha (w dotychczasowym władaniu),
859 dzielona na działki: 859/1 o powierzchni 0,0039 ha (przeznaczona pod drogę) i 859/2 powierzchni 0,2193 ha (w dotychczasowym władaniu),
860 dzielona na działki: 860/1 o powierzchni 0,0414 ha (przeznaczona pod drogę) i 860/2 powierzchni 0,2576 ha (w dotychczasowym władaniu),
874 dzielona na działki: 874/1 o powierzchni 0,0056 ha (przeznaczona pod drogę) i 874/2 powierzchni 0,9921 ha (w dotychczasowym władaniu),
875 dzielona na działki: 875/1 o powierzchni 0,0843 ha (przeznaczona pod drogę) i 875/2 powierzchni 1,1 150 ha (w dotychczasowym władaniu),
876 dzielona na działki: 876/1 o powierzchni 0,0029 ha (przeznaczona pod drogę) i 876/2 powierzchni 0,29 ha (W dotychczasowym władaniu),
906 dzielona na działki: 906/1 o powierzchni 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę) i 906/2 powierzchni 1,0525 ha (w dotychczasowym władaniu),
907 dzielona na działki: 907/1 o powierzchni 0,0029 ha (przeznaczona pod drogę) i 907/2 powierzchni 0,27 ha (w dotychczasowym władaniu),
908 dzielona na działki: 908/1 o powierzchni 0,0706 ha (przeznaczona pod drogę) i 908/2 o powierzchni 1,6089 ha (w dotychczasowym władaniu),
914 dzielona na działki: 914/1 o powierzchni 0,0657 ha (przeznaczona pod drogę) i 914/2 o powierzchni 0,8595 ha (w dotychczasowym władaniu),
915 dzielona na działki: 915/1 o powierzchni 0,0148 ha (przeznaczona pod drogę) i 915/2 o powierzchni 0,4668 ha (w dotychczasowym władaniu),
916 dzielona na działki: 916/1 o powierzchni 0,0221 ha (przeznaczona pod drogę) i 916/2 o powierzchni 0,8491 ha (W dotychczasowym władaniu),
923 dzielona na działki: 923/1 o powierzchni 0,0455 ha (przeznaczona pod drogę) i 923/2 o powierzchni 1,0865 ha (w dotychczasowym władaniu),
924 dzielona na działki: 924/1 o powierzchni 0,0024 ha (przeznaczona pod drogę) i 924/2 o powierzchni 0,94 ha (w dotychczasowym władaniu),
954 dzielona na działki: 954/1 o powierzchni 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę) i 954/2 o powierzchni 1,40 ha (w dotychczasowym władaniu),
983 dzielona na działki: 983/1 o powierzchni 0,0834 ha (przeznaczona pod drogę) i 983/2 o powierzchni 4,2544 ha (w dotychczasowym władaniu),
985 dzielona na działki: 985/1 o powierzchni 0,0074 ha (przeznaczona pod drogę) i 985/2 o powierzchni 0,1719 ha (w dotychczasowym władaniu),
986 dzielona na działki: 986/1 o powierzchni 0,0395 ha (przeznaczona pod drogę) i 986/2 o powierzchni 0,3509 ha (w dotychczasowym władaniu),
987 dzielona na działki: 987/1 o powierzchni 3,7515 ha (przeznaczona pod drogę) i 987/2 o powierzchni 2,2509 ha (w dotychczasowym władaniu),
998 dzielona na działki: 998/1 o powierzchni 0,0082 ha (przeznaczona pod drogę) i 998/2 o powierzchni 0,72 ha (w dotychczasowym władaniu), '
999 dzielona na działki: 999/1 o powierzchni 0,0502 ha (pmeznaczona pod drogę) i 999/2 o powierzchni 1,7432 ha (w dotychczasowym władaniu),
1060 dzielona na działki: -1060/1 o powierzchni 0,0205 ha (przeznaczona pod drogę) i 1060/2 o powierzchni 0,28 ha (w dotychczasowym władaniu),
1061 dzielona na działki: 1061/1 o powierzchni 0,1545 ha (przeznaczona pod drogę) i 1061/2 o powierzchni 8,50 ha (w dotychczasowym władaniu),
1132 dzielona na działki: 1132/1 o powierzchni 0,0007 ha (przeznaczona pod drogę) i 1132/2 o powierzchni 0,6190 ha (w dotychczasowym władaniu),
1724 dzielona na działki: 1724/1 o powierzchni 0,0450 ha (przeznaczona pod drogę) i 1724/2 o powierzchni 2,4813 ha (w dotychczasowym władaniu),
1726 dzielona na działki: 1726/1 o powierzchni 0,0578 ha (przeznaczona pod drogę) i 1726/2 o powierzchni 3,8634 ha (w dotychczasowym władaniu),
1116/72 dzielona na działki: 1116/91 o powierzchni 0,0158 ha (przeznaczona pod drogę) i 1116/92 o powierzchni 0,0091 ha (w dotychczasowym władaniu),
154/1 dzielona na działki: 154/3 o powierzchni 0,0025 ha (przeznaczona pod drogę) i 154/4 o powierzchni 0,3879 ha (w dotychczasowym władaniu),
154/2 dzielona na działki: 154/5 o powierzchni 0,0016 ha (przeznaczona pod drogę) i 154/6 o powierzchni 0,2984 ha (w dotychczasowym władaniu),
982/1 dzielona na działki: 982/5 o powierzchni 0,0142 ha (przeznaczona pod drogę) i 982/6 o powierzchni 0,9523 ha (w dotychczasowym władaniu),
984/1 dzielona na działki: 984/3 o powierzchni 0,0119 ha (przeznaczona pod drogę) i 984/4 o powierzchni 0,3525 ha (w dotychczasowym władaniu),
984/2 dzielona na działki: 984/5 o powierzchni 0,0106 ha (przeznaczona pod drogę) i 984/6 o powierzchni 0,2907 ha (w dotychczasowym władaniu),
91 dzielona na działki: 91/2 o powierzchni 2,5726 ha (przeznaczona pod drogę) i 91/1 o powierzchni 0,0496 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0023 Makówka

139) 356 dzielona na działki: 356/1 o powierzchni 0,0047 ha (przeznaczona pod drogę) i 356/2 o powierzchni 0,0915 ha (w dotychczasowym władaniu),
140) 108/5 dzielona na działki: 108/7 o powierzchni 0,0127 ha (przeznaczona pod drogę) i 108/8 o powierzchni 1,4001 ha (w dotychczasowym władaniu),
141) 490/2 dzielona na działki: 490/4 o powierzchni 0,0019 ha (przeznaczona pod drogę) i 490/5 o powierzchni 0,0779 ha (w dotychczasowym władaniu),
142) 490/3 dzielona na działki: 490/6 o powierzchni 0,0028 ha (przeznaczona pod drogę) i 490/7 o powierzchni 0,0901 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0022 Łosinka

143) 158 dzielona na działki: 158/1 o powierzchni 0,0273 ha (przeznaczona pod drogę) i 158/2 o powierzchni 1,4568 ha (w dotychczasowym władaniu),
144) 159 dzielona na działki: 159/1 o powierzchni 0,0394 ha (przeznaczona pod drogę) i 159/2 o powierzchni 2,1655 ha (w dotychczasowym władaniu),
145)160 dzielona na działki: 160/1 o powierzchni 0,0127 (przeznaczona pod drogę), 160/2 o powierzchni 0,0074 ha (przeznaczona pod drogę) i 160/3 o powierzchni 4,0044 ha (w dotychczasowym władaniu),
146) 161 dzielona na działki: 161/1 o powierzchni 0,0205 ha (przeznaczona pod drogę) i 161/2 o powierzchni 0,2851 ha (w dotychczasowym władaniu),
147) 162 dzielona na działki: 162/1 o powierzchni 0,0032 ha (przeznaczona pod drogę) i 162/2 o powierzchni 0,8145 ha (w dotychczasowym władaniu),
1481› 172 dzielona na działki: 172/1 o powierzchni 0,0575 ha (przeznaczona pod drogę) i 172/2 o powierzchni 13,9360 ha (w dotychczasowym władaniu),
149) 173 dzielona na działki: 173/1 o powierzchni 0,0079 ha (przeznaczona pod drogę) i 173/2 o powierzchni 0,6323 ha (w dotychczasowym władaniu),
150) 183 dzielona na działki: 183/1 o powierzchni 0,0498 ha (przeznaczona pod drogę) i 183/2 o powierzchni 2,5846 ha (w dotychczasowym władaniu),
151) 184 dzielona na działki: 184/1 o powierzchni 0,0102 ha (przeznaczona pod drogę) i 184/2 o powierzchni 1,1848 ha (w dotychczasowym władaniu),
15211305 dzielona na działki: 305/1 o powierzchni 0,0137 ha (przeznaczona pod drogę) i 305/2 o powierzchni 26,0562 ha (w dotychczasowym władaniu),
1531› 309 dzielona na działki: 309/1 o powierzchni 0,0152 ha (przeznaczona pod drogę) i 309/2 o powierzchni 2,4056 ha (w dotychczasowym władaniu),
154) 322 dzielona na działki: 322/1 o powierzchni 0,0054 ha (przeznaczona pod drogę) i 322/2 o powierzchni 1,2704 ha (w dotychczasowym władaniu),
155) 323 dzielona na działki: 323/1 o powierzchni 0,0145 ha (przeznaczona pod drogę) i 323/2 o powierzchni 0,6040 ha (w dotychczasowym władaniu),
156) 324 dzielona na działki: 324/1 o powierzchni 0,0148 ha (przeznaczona pod drogę) i 324/2 o powierzchni 0,8394 ha (w dotychczasowym władaniu),
157) 325 dzielona na działki: 325/1 o powierzchni 0,0291 ha (przeznaczona pod drogę) i 325/2 o powierzchni 3,3141 ha (w dotychczasowym władaniu),
158) 145/2 dzielona na działki: 145/3 o powierzchni 0,0424 ha (przeznaczona pod drogę) i 145/4 o powierzchni 1,9154 ha (w dotychczasowym władaniu),
159) 154/6 dzielona na działki: 154/8 o powierzchni 0,0167 ha (przeznaczona pod drogę) i 154/9 o powierzchni 2,2146 ha (w dotychczasowym władaniu),
160) 154/7 dzielona na działki: 154/10 o powierzchni 0,0016 ha (przeznaczona pod drogę) i 154/11 o powierzchni 2,1986 ha (w dotychczasowym władaniu),
161) 320/1 dzielona na działki: 320/2 o powierzchni 0,0331 ha (przeznaczona pod -drogę) i 320/3 o powierzchni 1,0023 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0021 Rzepiska

7/3 dzielona na działki: 7/4 o powierzchni 0,0494 ha (przeznaczona pod drogę) i 7/5 o powierzchni 5,4884 ha (w dotychczasowym władaniu),
167/1 dzielona na działki: 167/2 o powierzchni 0,0022 ha (przeznaczona pod drogę) i 167/3 o powierzchni 0,54 ha (w dotychczasowym władaniu),
180/1 dzielona na działki: 180/2 o powierzchni 0,0020 ha (przeznaczona pod drogę) i 180/3 o powierzchni 0,45 ha (w dotychczasowym władaniu), gmina Narew, obręb 0003 Borysówka
75 dzielona na działki: 75/1 o powierzchni 0,0375 ha (przeznaczona pod drogę) i 75/2 o powierzchni 2,1932 ha (w dotychczasowym władaniu),
16/1 dzielona na działki: 16/2 o powierzchni 0,0213 ha (przeznaczona pod drogę) i 16/3 o powierzchni 4,8005 ha (w dotychczasowym władaniu),
146/1 dzielona na działki: 146/2 o powierzchni 0,0216 ha (przeznaczona pod drogę) i 146/3 o powierzchni 2,6486 ha (w dotychczasowym władaniu), gmina Narew, obręb 0026 Wasilkowo
124 dzielona na działki: 124/1 o powierzchni 0,0261 ha (przeznaczona pod drogę) i 124/2 o powierzchni 0,1801 ha (w dotychczasowym władaniu),
108/1 dzielona na działki: 108/2 o powierzchni 0,0088 ha (przeznaczona pod drogę), 108/3 o powierzchni 0,0182 ha (przeznaczona pod drogę) i 108/4 o powierzchni 3,4816 ha (w dotychczasowym władaniu),
125/2 dzielona na działki: 125/5 o powierzchni 0,3199 ha (przeznaczona pod drogę) i 125/6 o powierzchni 1,2709 ha (w dotychczasowym władaniu),
230/1 dzielona na działki: 230/3 o powierzchni 0,0014 ha (przeznaczona pod drogę) i 230/4 o powierzchni 0,2995 ha (w dotychczasowym władaniu),
230/2 dzielona na działki: 230/5 o powierzchni 0,0032 ha (przeznaczona pod drogę) i 230/6 o powierzchni 0,1076 ha (w dotychczasowym władaniu),

gmina Narew, obręb 0014 Nowosady

50 dzielona na działki: 50/1 o powierzchni 0,0057 ha (przeznaczona pod drogę) i 50/2 o powierzchni 1,55 ha (w dotychczasowym władaniu),
75 dzielona na działki: 75/1 o powierzchni 0,0302 ha (przeznaczona pod drogę) i 75/2 o powierzchni 2,1385 ha (w dotychczasowym władaniu),
76 dzielona na działki: 76/1 o powierzchni 0,0302 ha (przeznaczona pod drogę) i 76/2 o powierzchni 30,0935 ha (w dotychczasowym władaniu),
81 dzielona na działki: 81/1 o powierzchni 0,0037 ha (przeznaczona pod drogę) i 81/2 o powierzchni 0,4769 ha (w dotychczasowym władaniu),
82 dzielona na działki: 82/1 o powierzchni 0,3164 ha (przeznaczona pod drogę) i 82/2 o powierzchni 12,9014 ha (w dotychczasowym władaniu),
97 dzielona na działki: 97/1 o powierzchni 0,0344 ha (przeznaczona pod drogę) i 97/2 o powierzchni 1,1713 ha (w dotychczasowym władaniu),
49/1 dzielona na działki: 49/3 o powierzchni 0,0029 ha (przeznaczona pod drogę) i 49/4 o powierzchni 0,65 ha (w dotychczasowym władaniu),
95/1 dzielona na działki: 95/3 o powierzchni 0,0071 ha (przeznaczona pod drogę) i 95/4 o powierzchni 0,6377 ha (w dotychczasowym władaniu),
96/2 dzielona na działki: 96/5 o powierzchni 0,0843 ha (przeznaczona pod drogę) i 96/6 o powierzchni 2,2001 ha (w dotychczasowym władaniu),
96/3 dzielona na działki: 96/7 o powierzchni 0,2624 ha (przeznaczona pod drogę), 96/8 o powierzchni 0,2289 ha (przeznaczona pod drogę) i 96/9 o powierzchni 32,4782 ha (w dotychczasowym władaniu),
96/4 dzielona na działki: 96/10 o powierzchni 0,0153 ha (przeznaczona pod drogę) i 96/11 o powierzchni 1,9016 ha (w dotychczasowym władaniu),
99/1 dzielona na działki: 99/3 o powierzchni 0,0337 ha (przeznaczona pod drogę) i 99/4 o powierzchni 3,7466 ha (w dotychczasowym władaniu),
99/2 dzielona na działki: 99/5 o powierzchni 0,0004 ha (przeznaczona pod drogę) i 99/6 o powierzchni 6,7068 ha (w dotychczasowym władaniu),
104 dzielona na działki: 104/1 o powierzchni 0,0015 ha (przeznaczona pod drogę) i 104/2 o powierzchni 0,8746 ha (w dotychczasowym władaniu),

 - działkach stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji:

POWIAT BIAŁOSTOCKI

gmina Zabłudów

obręb 0048 Żywkowo - 281 (po podziale 281/2), 282 (po podziale 282/2), 403 (po podziale 403/2), 410 (po podziale 410/2), 247 (po podziale 247/2),

POWIAT HAJNOWSKI

gmina Narew:

obręb 0035 Soce - 305 (po podziale 305/2), 306, 304, 317 (po podziale 317/2), 309 (po podziale 309/2), 315 (po podziale 315/2), 319, 308 (po podziale 308/3),

obręb 0036 Trześcianka - 1/1, 64/4, 64/2, 88/5 (po podziale 88/13), 88/6, 1031 (po podziale 1031/3), 193 (po podziale 193/2), 145 (po podziale 145/2), 147 (po podziale 147/2), 148/1 (po podziale 148/4), 148/2 (po podziale 148/6), 150 (po podziale 150/2), 151 (po podziale 151/2), 153 (po podziale 153/2), 333, 336/1, 337/1, 156 (po podziale 156/2), 157 (po podziale 157/2), 158/3 (po podziale 158/5), 159/3 (po podziale 159/5), 174 (po podziale 174/2), 176 (po podziale 176/2), 182/3 (po podziale 182/5), 205 (po podziale 205/2), 378/1 (po podziale 378/3), 207 (po podziale 207/2, 207/3), 747/2 (po podziale 747/12, 747/11), 747/4 (po podziale 747/14), 208/1 (po podziale 208/3, 208/4), 152 (po podziale 152/2), 334, 1031 (po podziale 1031/4), 200 (po podziale 200/2), 202, 204/1 (po podziale 204/4, 204/5, 204/6), 217/3 (po podziale 217/5), 215 (po podziale 215/4), 747/8 (po podziale 747/20), 211/1 (wody płynące), 205 (po podziale 205/3), 203/2 (po podziale 203/5), 746 (po podziale 746/3),

obręb 0001 Ancuty - 224, 239/1 (po podziale 239/4), 244, 256 (wody płynące), 286 (wody płynące), 136, 156,

obręb 0024 Narew- 14 (po podziale 14/2), 64, 95 (po podziale 95/2), 150/2, 148, 1061 (po podziale 1061/2), 1724 (po podziale 1724/2), 998 (po podziale 998/2), 876 (po podziale 876/2), 907 (po podziale 907/2), 915 (po podziale 915/2), 916 (po podziale 916/2), 1046, 1047, 1054, 924 (po podziale 924/2), 1726 (po podziale 1726/2), 1116/52, 1116/53, 1116/54, 1116/55, 1116/60, 1116/64, 1116/65, 1116/66, 1116/67, 1116/68, 1116/86, 984/1 (po podziale 984/4), 984/2 (po podziale 984/6), 985 (po podziale 985/2), 986 (po podziale 986/2), 1017, 875 (po podziale 875/2), 906 (po podziale 906/2), 1018, 1019, 1020, 1036, 1037, 908 (po podziale 908/2), 909, 914 (po podziale 914/2), 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1116/70,

obręb 0023 Makówka - 207/1 (wody płynące), 110, 478, 357, 563, 108/5 (po podziale 108/8), 490/3 (po podziale 490/7), 490/2 (po podziale 490/5), 476, 472, 564,

obręb 0003 Chrabostówka - 87, 46, 17, 89, 88, 96, 98, 97, 65, 64,

obręb 0018 Krzywiec - 183, 195/2, 307/2, 315,

obręb 0022 Łosinka - 160 (po podziale 160/3), 80, 81, 82, 161 (po podziale 161/2), 163, 85, 172 (po podziale 172/2), 93, 99, 154/6 (po podziale 154/9), 154/7 (po podziale 154/11), 155, 207, 305 (po podziale 305/2), 306/2, 306/3, 98, 173 (po podziale 173/2), 308, 306/1, 309 (po podziale 309/2), 320/1 (po podziale 320/3),

gmina Hajnówka:

obręb 0003 Borysówka - 65, 308, 309/1, 300, 27, 28, 53/1, 53/2, 57,172/1, 72/2, 72/3, 74, 51/10, 51/11, 51/2, 51/9, 303, 66, 299, 58, 146/1 (po podziale 146/3),

obręb 0026 Wasilkowo - 229, 172, 127, 201, 177, 178, 226/3,

obręb 0014 Nowosady - 105, 49/1 (po podziale 49/4), 50 (po podziale 50/2), 81 (po podziale 81/2), 100, 96/3 (po podziale 96/9), 96/4 (po podziale 96/11), 123, 140, 96/2 (po podziale 96/6), 45/2,

obręb 0021 Rzepiska - 180/1 (po podziale 180/3), 7/3 (po podziale 7/5).

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, a także składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

z up. Wwojewody Podlaskiego
Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Iwona Antoniuk-Koproowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2017-07-04

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-07-04

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-07-04