Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki

Narew, 10 lipca 2017 r.

 ........................................................................................................... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/281/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

CPV: 90.50.00.00–2 Usługi związane z odpadami
90.51.31.00–7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90.51.40.00–3 Usługi recyklingu odpadów
90.53.30.00–2 Usługi gospodarki odpadami.

Zakres rzeczowy zadania zgodnie z szczegółowym opisem zamówienia zawartym w SIWZ.

Zabudowa jednorodzinna: 1217 lokali

Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie mieszany pojemnikowo - workowy system zbiórki odpadów.

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01) gromadzone będą w pojemnikach 120 litrowych. Pojemniki ustawi właściciel lub użytkownik nieruchomości. Liczba pojemników w zabudowie jednorodzinnej wynosi 1217 szt.
  Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę - 1 raz w miesiącu.
 2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
  Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Worki pojemności 120 l. Wywóz 1 raz w miesiącu.
 3. Odpady „zielone” (kod 20 02 01)
  Worki w kolorze białym zapewnia Wykonawca. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów „zielonych” - 2 razy w miesiącu
 4. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35 ,20 01 36) nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
 5. Odpady budowlane
  Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami.

Zabudowa wielorodzinna: 117 lokali

 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01)
  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą do:
  1. 2 kontenerów KP –7:
   • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Narwi,
  2. kontenerów o poj. 1100 litrów
   • ul. A. Mickiewicza 81A, 101C, 101D i 101E,
  3. pojemników minimum 120 litrów:
   • 3 wspólnot mieszkaniowych w Narwi: ul. A. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88.

  Częstotliwość wywozu – 2 razy w miesiącu.
 2. Selektywnie zbierane odpady komunalne
  Selektywnie zbierane odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie:
  1. 2 razy w miesiącu od:
   • Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Narwi – do 3 specjalistycznych kontenerów poj.1100 l ustawionych przez Wykonawcę,
   • wspólnot mieszkaniowych w Narwi: ul. A. Mickiewicza 81A, 101C, 101D i 101E - do 3 specjalistycznych kontenerów poj.1100 l ustawionych przez Wykonawcę
  2. 1 raz w miesiącu:
   • wspólnot mieszkaniowych Narwi: ul. A. Mickiewicza 32, ul. Bielska 84 i 88 - do worków dostarczonych przez Wykonawcę.
 3. Odpady „zielone” (kod 20 02 01)
  Worki w kolorze brązowym, zapewnia Wykonawca. Częstotliwość załadunku i wywozu odpadów „zielonych” - 2 razy w miesiącu.
 4. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07) i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny (kody 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) nie są przedmiotem niniejszego postępowania.
 5. Odpady budowlane
  Postępowanie z odpadami budowlanymi nie jest przedmiotem niniejszego postępowania i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawarte pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionymi do odbioru odpadów wykonawcami.

Wykaz materiałów do gromadzenia odpadów.

Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów:

 • materiał: folia polietylenowa LDPE,
 • pojemność 120 cm3,
 • kolor: żółty, niebieski, zielony, brązowy, czarny,
 • grubość: co najmniej 60 mikronów.

Ilości worków:

 1. zabudowa jednorodzinna:
  1. żółte – na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych
   x 1 x 2700= 2700 szt./miesiąc,
  2. niebieskie – na odpady z papieru i tektury oraz tekstylia,
   x 1 x 1217 = 1217 szt./miesiąc,
  3. zielone – na odpady ze szkła
   x 1 x 1217 = 1217 szt./miesiąc,
  4. czarne – popiół, żużel
   x 1 x 1217 = 1217 szt./miesiąc,
  5. brązowe – odpady zielone
   x 1 x 1217 = 1217 szt./miesiąc;
 2. zabudowa wielorodzinna:
  1. żółte – na odpady z tworzyw sztucznych, metali i odpadów wielomateriałowych
   40 x 1= 40 szt./miesiąc,
  2. niebieskie - na odpady z papieru i tektury oraz tekstylia
   20 x 1 =20szt./miesiąc,
  3. zielone - na odpady ze szkła
   20 x 1 = 20 szt./miesiąc,
  4. czarne - popiół, żużel
   1 x 34 szt./miesiąc,
  5. brązowe - odpady zielone
   1 x 117=117/miesiąc.

  Ogółem dostawa worków miesięcznie:
  1. żółte – 2700 + 40 = 2740 szt./miesiąc,
  2. niebieskie – 1217 + 20 =1237 szt./miesiąc,
  3. zielone – 1217 + 20 = 1237 szt./miesiąc,
  4. czarne – popiół, żużel - 1217 + 34 = 1251 szt./miesiąc,
  5. brązowe –odpady zielone 1217 + 117 = 1334 szt./miesiąc.

  Ogółem dostawa  worków w okresie realizacji zamówienia (2 miesiące)
  1. żółte – 5 480 szt.,
  2. niebieskie – 2 474 szt.,
  3. zielone – 2 474 szt.,
  4. czarne – 2 502 szt.,
  5. brązowe – 2 668 szt.

Worki żółte Wykonawca zapewnia po 1 worku na każdego mieszkańca na miesiąc natomiast worki niebieskie, zielone, czarne i białe zapewnia po jednym worku na gospodarstwo domowe na miesiąc. Należną ilość worków żółtych należy dostarczać na każdego mieszkańca w dniu odbioru odpadów, zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.

Dostawa 12 kontenerów specjalistycznych poj. 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów na następujące odpady:

 • tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – 4 szt.
 • papier, tektura  i tekstylia – 4 szt.
 • szkło – 4 szt.

Miejsce ustawienia wskaże zamawiający.

Dostawa 3 kontenerów specjalistycznych poj. 7m3 do selektywnej zbiórki odpadów w PSZOK w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18 na następujące odpady:

 • tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – 2 szt.
 • papier, tektura  i tekstylia – 2 szt.
 • szkło – 2 szt.

Miejsce ustawienia wskaże zamawiający.

Odbiór odpadów z PSZOK w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18

Do obowiązków umownych Wykonawcy należy obowiązek odbioru i zagospodarowania następujących odpadów:

 1. odbiór niebezpiecznych odpadów komunalnych z gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Narwi, ul. A. Mickiewicza 18;
 2. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, ustalonym między Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w danym miesiącu zbiórki) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów;
 4. odbieranie i zagospodarowanie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki kod 20 01 32);
 5. odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych przez mieszkańców z niewielkich remontów,
 6. odebranie i zagospodarowanie zużytych opon.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trackie realizacji zamówienia.

 1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem, niezwłocznie po podpisaniu umowy;
 2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach  700 – 2200 ;
 3. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na ogólnie dostępnej stronie internetowej a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazywać właścicielom nieruchomości podczas odbioru odpadów;
 4. odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Narew Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem i zasada bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), w instalacjach wyznaczonych dla Gminy Narew Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017;
 5. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym w zakresie osiągania poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167), oraz Rozporządzenie ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomów ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676);
 6. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość odebranych odpadów komunalnych oraz wykonywanych tras przejazdu (na wypadek reklamacji lub ewentualnie innej potrzeby uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych informacji);
 7. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikowania prawidłowości prowadzonej segregacji;
 8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazania odpadów, wykazem nieruchomości zobowiązanych  do selektywnej zbiórki odpadów, a nie przeprowadzających jej  (nie segregujących odpady), sprawozdaniem z miejsc odbioru worków z odpadami nie segregowanymi  (zmieszanymi) dostawianych do pojemników przeznaczonych na tego rodzaju odpady (adres i ilości dostawionych worków);
 9. zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zwanej dalej „ustawą UCiPwG” – zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości;
 10. zgodnie z art. 9f ustawy UCiPwG – w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania ich jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego;
 11. Wykonawca zapewnia właściwy stan sanitarny (mycie i dezynfekcję) pojazdów używanych podczas realizacji zamówienia.
 12. system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (odpadów poprodukcyjnych).

Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka

Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Podstawa prawna: art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” oraz art. 6d ust. 1 ustawy UCiPwG.

Uzasadnienie

Konieczność wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp., dla przedmiotowego zadania wynika z faktu, iż ustawodawca na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 6c i 6f ustawy UCiPwG, nałożył na gminy obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy zamieszkują na terenie gminy. Zamawiający informuje, iż stosowny przetarg nieograniczony pn. „Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Narew” został wszczęty w dniu 5 czerwca 2017 r., a ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 92661-2017, z terminem składania ofert 16 czerwca 2017 r. i terminem otwarcia ofert 19 czerwca 2017 r. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta. W dniu 19 czerwca 2017 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp postępowanie zostało unieważnione.

Ze względu na unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego spowodowanego złożeniem oferty, w której zaoferowana najkorzystniejsza kwota przewyższała tą, jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie było możliwe rozstrzygnięcie przetargu. W związku z powyższym, celem realizacji obowiązku ustawowego, zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Gminy Narew zasadnym jest dokonanie wyboru wykonawcy na okres od 10 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, ze względu na sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług odbioru odpadów w trybie zamówienia z wolnej ręki w zakresie, który zabezpieczy odbiór odpadów do czasu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Należy podkreślić, że brak wyboru w terminie wykonawcy rodzi taką wyjątkową sytuację, której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a odpady komunalne muszą być odbierane, gdyż nie wykonanie przez gminę obowiązków w postaci odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy spowoduje naruszenie przepisów ustawy UCiPwG.

Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy.
10 lipca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz nie zostało opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-07-10