Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Białystok, dnia 31 sierpnia 2017 r.

AB-I.7820.4.6.2017.A5

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka)" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, informuję, iż strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 30 dni (tj. od 04.09.2017 r. do 04.10.2017 r.) od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 326, oraz składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

 

z up. Wwojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa

Ewa Welc

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2017-09-05

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-09-05

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2017-09-05