Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami” na rok 2013, zwanego dalej „Programem”.

1. Podstawa prawna:

Konsultacje prowadzone są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Narew z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

2. Forma, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Narew
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

1)   w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101,
17-210 Narew, oraz
2)   elektronicznej na adres: narew@narew.gmina.pl

Upoważnionym do kontaktu jest sekretarz gminy Wojciech Popławski, tel. 85 6816743.

Konsultacje rozpoczynają się  z dniem ogłoszenia i trwają do dnia 31 grudnia  2012 r.

Wnioski, opinie i propozycje zmian Programu powinny wpłynąć do Urzędu w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone później mogą być jednak uwzględnione, do czasu zatwierdzenia Programu przez Radę Gminy Narew w I kwartale br.

 

Wójt Gminy Narew

 

Załączniki do treści

  • Informacja o wynikach konsultacji (PDF, 31,41 KB) Podgląd załącznika

    Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi w 2013r.

  • Zarządzenie (PDF, 726,26 KB) Podgląd załącznika

    Zarządzenie Nr 161/12 Wójta Gminy Narew z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz przeprowadzenia konsultacji.

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Popławski - Sekretarz Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2012-12-10

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2012-12-10

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2013-01-25

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-12-10