Konkurs na dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi

ZARZĄDZENIE Nr 128/12

Wójta Gminy Narew

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629) oraz Statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi przyjętego uchwałą Nr XXIX/180/06 Rady Gminy Narew z dnia 27 kwietnia 2006 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi w treści ustalonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Narew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu.

 

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt
mgr Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Popławski - Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2012-04-27

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2012-04-27

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2012-04-27

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2012-04-27