Narew, 31 stycznia 2011 r.

 

 

Ogłoszenie

 konsultacjach

 

Wójt Gminy Narew ogłasza konsultacje dotyczące projektu programu współpracy na  Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami”  na rok 2011 zwanego dalej Programem.

 

1. Podstawa prawna:

Konsultacje prowadzone są w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2011 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Narew z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

 

2. Forma, termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje mają formę pisemną i polegają na możliwości składania przez organizacje pozarządowe, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, których działalność obejmuje teren gminy Narew pisemnych uwag, opinii  i propozycji zmian do zamieszczonego Programu.

Uwagi i propozycje zmian należy wnosić na piśmie do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew. Upoważnionym do kontaktu jest sekretarz gminy Mariusz Żukowski, tel (85) 6816743.

 

Konsultacje rozpoczynają się  z dniem ogłoszenia i trwają do dnia 17 lutego 2011 r.

Wnioski, opinie i propozycje zmian Programu powinny wpłynąć do Urzędu w wyznaczonym terminie. Wnioski złożone później mogą być jednak uwzględnione, do czasu zatwierdzenia Programu   przez Radę Gminy Narew w I kwartale br.

 

Wójt Gminy Narew

 

UWAGA!!! W związku z modyfikacją projektu Programu
przedłuża się termin konsultacji do dnia 28 lutego 2011 roku.

Załączniki do treści

  • Program współpracy (PDF, 78,74 KB) Podgląd załącznika

    Program współpracy na 2011 rok Gminy Narew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanymi w dalszej treści programu „Organizacjami”

Metryka strony

Udostępniający: Mariusz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2011-01-31

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2011-01-31

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2011-01-31