Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

 

ZARZĄDZENIE  NR 39/11

Wójta Gminy Narew

z dnia 5  maja  2011 r.

 w sprawie unieważnienia ogłoszenia o konkursie  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki  oraz trybu pracy komisji konkursowej /Dz.U. Nr 60, poz. 373/ oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 31ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055 Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 , Nr 281, poz.2781; z 2005  r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz.791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.  Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) zarządzam , co następuje:     

     

§ 1. Unieważniam ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 32/11 Wójta Gminy Narew z dnia 4 kwietnia 2011 r. z powodu braku w  Dziale III zapisu o konieczności  podania na kopercie oferty  imienia, nazwiska i adresu zwrotnego kandydata.

§ 2.  Ogłasza się ponownie konkurs na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi.

§ 3. Ogłoszenie o  konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Wójt

mgr Andrzej Pleskowicz

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Pisarska

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Majewska

Data wytworzenia: 2011-04-04

Wprowadzający: Joanna Majewska

Data wprowadzenia: 2011-04-05

Modyfikujący: Mariusz Żukowski

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Mariusz Żukowski

Data publikacji: 2011-04-05