Statut Urzędu Gminy Narew

UCHWAŁA NR XXXII/196/06
RADY GMINY NAREW

z dnia 25 października 2006 r.

w sprawie Statutu Urzędu Gminy Narew.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 20 ust. 2, w związku z art. 238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Urzędowi Gminy Narew w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/196/06
Rady Gminy Narew z dnia 25 października 2006r.

 

STATUT URZĘDU GMINY NAREW

§ 1. Statut określa przedmiot i obszar działalności oraz siedzibę Urzędu Gminy Narew, zwanego dalej Urzędem.

§ 2. 1. Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta, przy pomocy którego Wójt sprawuje funkcję organu wykonawczego Gminy i wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, Statucie gminy oraz ustawach szczególnych i aktach wydanych w celu realizacji tych ustaw.

2. Siedziba Urzędu mieści się w Narwi przy ul. Mickiewicza 101 i obejmuje swym działaniem teren gminy Narew.

§ 3. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań gminy, a w szczególności:

1) zadań własnych,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
3) zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów powszechnych i referendów,
4) innych zdań publicznych wykonywanych w ramach zawartych porozumień i umów.

§ 4. Zadania Urzędu obejmują w szczególności:

1) załatwianie indywidualnych spraw obywateli,

2) przygotowanie pod względem merytorycznym i prawnym materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych przez organy gminy,

3) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

4) zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

5) wykonywanie czynności służących realizacji budżetu gminy,

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady oraz  posiedzeń jej komisji,

7) prowadzenie zbiorów przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie urzędu,

8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz udostępnianie informacji publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

9) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy,

10) wykonywanie prac kancelaryjnych,

11) realizację obowiązków i uprawnień Urzędu jako pracodawcy zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 5. 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

2. Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania.

§ 6. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 7. Wójt w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.

§ 8. Wójt kieruje do Rady wniosek o powołanie lub odwołanie Sekretarza i Skarbnika.

§ 9. Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia wewnętrznego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 11. 1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie
z wymogami ustawy o finansach publicznych.

2. Podstawową działalnością Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 12. Nadzór nad gospodarką finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.

§ 13. Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 14. Zmiana Statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2006-11-03

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-11-03

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2006-11-03