Statut Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/161/01
RADY GMINY NAREW

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie ustalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 1977 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539, zm. z 1988 r. Nr 106 poz. 668) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Narew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ukazania się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Mikołaj Kondraciuk

Zmiany:

 

ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr XXIII/161/01
Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001 r.

 

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 27 października 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123);
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z późn. zm.);
4) Uchwały Nr XXIII/161/2001 Rady Gminy Narew z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Gminnej Biblioteki Publicznej w instytucję kultury;
5) niniejszego Statutu.

§ 2

Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 3

1. Siedzibą Biblioteki jest Narew, a terenem działania jest gmina Narew, na terenie której działają filie biblioteczne zlokalizowane w Łosince i Trześciance.

2. Zakres działania Biblioteki i jej filii określa załącznik Nr 6.

3. Nadzór bezpośredni nad filiami bibliotecznymi sprawuje Biblioteka w Narwi.

§ 4

Nadzór merytoryczny nad bibliotekami w gminie sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Białymstoku.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci podłużnej o brzmieniu:

Gminna Biblioteka Publiczna
17-210 Narew
ul. A. Mickiewicza 18

 

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 6

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwijaniu kultury.

§ 7

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 8

Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

 

Rozdział III
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 9

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Gminy po uzyskaniu opinii związków zawodowych.

§ 10

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzą następujące stanowiska:

1. Starszy bibliotekarz – Kierownik biblioteki (1 etat);
2. Starszy bibliotekarz biblioteki w Narwi (1 etat);
3. Bibliotekarz Filli Bibliotecznej w Łosince (1/2 etatu);
4. Bibliotekarz Filli Bibliotecznej w Trześciance (1/2 etatu).

§ 11

1. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do zajmowania stanowisk określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 122, poz. 803).

2. Wynagradzania pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 12

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 13

Biblioteka współpracuje z NOK-iem, szkołami i innymi jednostkami w zakresie rozwijania działalności kulturalno – oświatowej.

§ 14

1. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala kierownik w następujących regulaminach:

1) Regulamin wypożyczalni dla dorosłych;
2) Regulamin oddziału dla dzieci;
3) Regulamin czytelni;
4) Regulamin Koła Przyjaciół Biblioteki;
5) Regulamin filli bibliotecznych GBP;
6) zakres działania Biblioteki w Narwi oraz filli bibliotecznych.

2. Powyższe regulaminy stanowią załączniki do niniejszego Statutu.

 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej

§ 15

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przyjętymi dla samorządowych instytucji kultury określonymi ustawą z dnia 23 października 1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

§ 16

Biblioteka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).

§ 17

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Narew

Data wytworzenia: 2004-01-12

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2004-01-12

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2021-07-19

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2004-01-12