Statut Narwiańskiego Ośrodka Kultury

UCHWAŁA NR XXIX/180/06
RADY GMINY NAREW

z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; z 2006r. Nr 17 poz. 128) w związku art.13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; zm. z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2003r. Nr 96, poz. 874; z 2003r. Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 11, poz. 96; z 2004r. Nr 261, poz. 2598; z 2005r. Nr 131, poz. 1091; z 2005r. Nr 132, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się statut Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (NOK) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/159/01 Rady Gminy w Narwi z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 29 grudnia 2001r. Nr 68 poz. 2059 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ukazania się jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
mgr Eugeniusz Dudzicz

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/180/06
Rady Gminy Narewz dnia 27 kwietnia 2006r.

STATUT
NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NARWI

 

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Narwiański Ośrodek Kultury ( N.O.K). jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./ zwana dalej Ustawą.

2. Działalność kulturalna jest podstawowym celem statutowym N.O.K.

3. N.O.K. może ponadto wykonywać inne zadania dodatkowe określone w niniejszym statucie.

§ 2. 1. Siedziba N.O.K. znajduje się w Narwi przy ul. Mickiewicza 105.

2. Terenem działania N.O.K. jest Gmina Narew.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością N.O.K. sprawuje Wójt Gminy Narew.

2. Pomoc w zakresie informacji i doradztwa  świadczy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

 

II. Przedmiot i zakres działania

§ 4. Nadrzędnym celem instytucji jest tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr i wytworów kultury oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§ 5. N.O.K. prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury poprzez:

- działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki (amatorskiej i profesjonalnej)
- wspomaganie i promowanie sztuki ludowej, sakralnej i patriotycznej
- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru
- sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną
- promocję twórców kultury z terenu działania
- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w kołach zainteresowań, stwarzanie warunków do rozwoju autentycznych, kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i uprzystępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i świadomego odbioru
- organizacje kulturalnej rozrywki i  zabawy
- organizację imprez masowych oraz promocję gminy Narew.

§ 6. W ramach wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu N.O.K. wspiera ich rozwój wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez:

- organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Narew
- organizowanie wyjazdów i aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych odbywających się poza terenem gminy
- organizowanie zajęć przygotowujących (treningi) do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

§ 7. Realizując wszystkie zadania określone w niniejszym statucie N.O.K. powinien współpracować ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami i innymi osobami i instytucjami.

§ 8. 1. N.O.K. dysponuje bazą noclegową do celów likwidacji zagrożeń ludności i nieprzewidzianych zdarzeń losowych co do których gmina ma obowiązek przeciwdziałania. W przypadku braku zagrożeń N.O.K może udostępniać pomieszczenia noclegowe celem upowszechniania idei agroturystyki oraz innych form wypoczynku i rekreacji, w tym na zasadach odpłatności.

2. Zadania o których mowa w ust 1. nie stanowią podstawowej działalności N.O.K.

 

III. Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością N.O.K. i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Narew.

3. Pracowników N.O.K. zatrudnia i zwalnia dyrektor.

 

IV. Majątek i finansowanie

§ 10. 1. N.O.K. prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przyjętymi dla samorządowych instytucji kultury określonymi Ustawie.

2. N.O.K. uzyskuje środki finansowe na swoją działalność statutową w formie dotacji z  budżetu gminy Narew, z użytkowania posiadanego majątku oraz innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

3. N.O.K. na swoją działalność statutową  ma obowiązek pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych.

§ 11. N.O.K. prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /DZ.U. Nr121, poz. 591 z późn. zm./

§ 12. Do składania oświadczeń w imieniu N.O.K. w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i gł. Księgowego N.O.K. lub osób upoważnionych przez Dyrektora Ośrodka Kultury.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej N.O.K. jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.

§ 14. N.O.K. posiada osobowość prawną.

§ 15. Pracownicy N.O.K. wynagradzani są według zasad określonych przez Ministra Kultury i Sztuki, pracownicy ci powinni posiadać kwalifikacje ustalone przez Ministra Kultury i Sztuki odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 16. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kołnier

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2004-01-12

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2004-01-12

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-17

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2004-01-12