Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Narew został przyjęty Zarządzeniem Nr 3/06 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew. Poniżej znajduje się treść regulaminu oraz zmiany wprowadzone w kolejnych latach.

Zmiany do zarządzenia:

Zarządzenie Nr 1/06 Wójta Gminy Narew z dnia 7 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 6/07 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 30 maja 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 7/07 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 11 września 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 8/07 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 1 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

 Zarządzenie Nr 17/09 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2009r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 25/10 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 6/11 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 9/12 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 2 maja 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 10/12 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 6/13 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 3/14 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 2/15 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 5/16 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 14/16 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 2/17 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

Zarządzenie Nr 3/18 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Narew z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.

 

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Narew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/06 Kierownika Urzędu
Wójta Gminy Narew z dnia 14 lutego 2006r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Narew zwany dalej „Regulaminem” określa:

1) Zasady kierowania Urzędem.

2) Organizację wewnętrzną Urzędu.

3) Zadania wspólne referatów.

4) Zasady działania referatów.

5) Podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych wydawanych przez Radę i Wójta Gminy.

6) Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków.

7) Organizację i prowadzenie działalności kontrolnej.

8) Zasady podpisywania pism.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Gminie, Radzie, Wójcie, Zastępcy, Sekretarzu, Skarbniku, Urzędzie,

należy przez to odpowiednio rozumieć:

Gminę Narew, Radę Gminy Narew, Wójta Gminy Narew, Zastępcę Wójta Gminy Narew, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Urząd Gminy Narew.

§ 3. Urząd jest aparatem pomocniczym Wójta, przy pomocy którego Wójt sprawuje funkcję organu wykonawczego Gminy, wykonuje należące do jego właściwości zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym, Statucie Gminy oraz ustawach szczególnych oraz aktach prawnych wydanych w celu wykonania tych ustaw.

§ 4. Obowiązki Urzędu, jako pracodawcy i występującego w jego imieniu Wójta, obowiązki pracowników Urzędu, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy – określa Regulamin pracy Urzędu.

Rozdział II
Zasady kierowania Urzędem

§ 5. 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika oraz Kierowników Referatów.

2. Kierownicy Referatów są odpowiedzialni za organizowanie pracy i wykonywanie powierzonych zadań. W stosunku do swoich podwładnych wydają polecenia służbowe na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Funkcję Zastępcy może pełnić Sekretarz.

§ 6. 1. Wójt jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników.

2. Kompetencje i zadania Wójta – określa ustawa o samorządzie gminnym, Statut Gminy, ustawy szczególne, akty wykonawcze do tych ustaw oraz uchwały Rady.

§ 7. 1. Zastępca wykonuje zadania powierzone przez Wójta i na bieżąco informuje przełożonego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.

2. Zastępca może być ponadto upoważniony w trybie art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do prowadzenia określonych spraw Gminy w imieniu Wójta.

3. W razie niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków, spowodowanej długą nieobecnością, chorobą lub inną przyczyną wyłączającą możliwość pełnienia funkcji, Zastępca pełni funkcję Wójta, podejmując na własne ryzyko i odpowiedzialność wszystkie decyzje zastrzeżone do kompetencji Wójta w sytuacjach niecierpiących zwłoki lub grożących niebezpieczeństwem powstania niepowetowanych szkód w mieniu gminnym lub utraty finansowych środków pomocowych.

4. Zastępca może podpisywać również inne dokumenty w zastępstwie Wójta podczas jego nieobecności w sprawach pilnych wymagających szybkiego podjęcia decyzji po telefonicznym skonsultowaniu i na zasadach jak w pkt 3.

5. Zastępca może ponadto podpisywać wszelkie dokumenty w sprawach bieżących uregulowanych przepisami prawa.

6. Zastępca ponosi odpowiedzialność za wszelkie podjęte decyzje.

§ 8. 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie oraz organizację pracy Urzędu. Wykonuje funkcję kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

1) opracowuje projekty zakresów czynności pracowników oraz współdziała w tym zakresie z kierownikami referatów;

2) nadzoruje czas pracy pracowników;

3) dba o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie;

4) nadzoruje wydatki Urzędu;

5) pełni stały nadzór nad funkcjonowaniem Urzędu;

6) kieruje sprawami wynikającymi z instrukcji kancelaryjnej.

2. Do zadań Sekretarza ponadto należą sprawy związane z:

1) przygotowaniem materiałów pod obrady Rady, projektów jej uchwał, a w szczególności prawa miejscowego;

2) nadzorem nad przygotowaniem projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Gminy;

3) nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie procedur przetargowych;

4) przygotowaniem i koordynacją projektów infrastrukturalnych zgłaszanych do dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych;

5) nadzorem nad stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

6) nadzorem terminowości i zgodności z prawem załatwiania spraw obywateli;

7) organizacją kontroli wewnętrznej;

8) przyjmowaniem ustnych oświadczeń woli spadkodawcy (sporządzanie testamentów allograficznych);

9) stwierdzaniem zgodności z oryginałem wszelkich dokumentów oraz autentyczności podpisów składanych w obecności Sekretarza.

§ 9. 1. Skarbnik zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy i jako główny księgowy budżetu realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;

2) opracowywanie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem materiałów do projektu budżetu Gminy, przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania budżetu;

3) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu, opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;

4) prowadzenie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;

5) dbanie o ochronę mienia komunalnego;

6) wydawanie wiążących zaleceń kierownikom komórek organizacyjnych realizujących budżet gminy;

7) przygotowywanie odpowiednich instrukcji i organizowanie obiegu dokumentów finansowych;

8) bieżące informowanie przełożonego o przebiegu realizacji budżetu i ujawnionych nieprawidłowościach.

§ 10. 1. Sekretarz i Skarbnik przy realizacji swoich zadań korzystają z pomocy radcy prawnego Urzędu.

2. Regulamin Obsługi Prawnej Urzędu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna Urzędu

§ 11. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Referat Organizacyjny w składzie: (symbol Or)

4 stanowiska pracy

Zastępca Wójta – Sekretarz Gminy, który pełni funkcję kierownika referatu, organizuje jego pracę, ustala szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy oraz kontroluje ich realizację.

2) Referat Finansowy w składzie: (symbol Fn)

4 stanowiska pracy

Skarbnik Gminy, który jest jednocześnie kierownikiem referatu, organizuje jego pracę oraz kontroluje wykonanie powierzonych zadań.

3) Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w składzie: (symbol GK)

a) stanowiska pracowników umysłowych:

–  kierownik referatu, który oprócz powierzonych zadań organizuje pracę referatu oraz kontroluje wykonanie powierzonych zadań,

–  4 stanowiska pracy

b) stanowiska pracowników fizycznych:

11 stanowisk pracy w zakresie obsługi pojazdów mechanicznych, konserwacji obiektów komunalnych, obsługi urzędu i prac porządkowych.

4)  Urząd Stanu Cywilnego w składzie: (symbol USC)

a) kierownik urzędu

b) nieetatowy z - ca kierownika

5) Samodzielne stanowisko d/s ewidencji ludności – 1 etat    (symbol SA)

6) Samodzielne stanowisko d/s obsługi oświaty i kultury – 1 etat (symbol OW)

7) Radca prawny – ½ etatu

8) Specjalista – ½ etatu

9) Gminne Centrum Reagowania (symbol GCR)

2. Kategorie zaszeregowań poszczególnych stanowisk pracy ustala indywidualnie Wójt Gminy na podstawie tabeli stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników samorządowych z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Rozdział IV
Zadania wspólne referatów

§ 12. 1. Referaty oraz poszczególne stanowiska pracy prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Rady i Wójta Gminy.

2. Przy realizacji zadań należy uwzględniać służebną rolę przypisaną Gminie wobec mieszkańców.

§ 13. Do zadań wspólnych referatów i poszczególnych stanowisk pracy należą następujące czynności i działania natury ogólnej:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta;

2) opracowywanie projektów planów społeczno – gospodarczego rozwoju Gminy oraz budżetu Gminy w części dotyczącej ich zakresu działania;

3) opracowywanie wszelkiego typu prognoz, analiz, ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw na potrzeby organów Gminy;

4) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań;

5) zapewnienie obsługi merytorycznej organów Gminy oraz komisji Rady;

6) posiadanie i znajomość aktualnych przepisów prawnych wymaganych na danych stanowiskach pracy;

7) uzyskiwanie wykładni prawa w sprawach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą prawną zarówno od radcy prawnego jak i od organów administracji rządowej;

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady, interpelacje i zapytania radnych;

9) rozstrzyganie skarg i wniosków obywateli, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz postępowań egzekucyjnych;

11) współpraca z organami gminnych jednostek organizacyjnych, organizacjami pozarządowymi, sołtysami;

12) wykonywanie zadań wynikających z przepisów dotyczących statystyki publicznej;

13) realizacja obowiązków nałożonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych;

14) promocja Gminy Narew, dbałość o wizerunek Urzędu poprzez zapewnienie przejrzystości jego działań oraz opracowywanie rzetelnych informacji;

15) stałe podnoszenie kwalifikacji indywidualnych.

 Rozdział V
Szczegółowe zakresy działania referatów

§ 14. Do zadań referatu organizacyjnego należą: sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, opracowywanie projektu Statutu Gminy Narew, Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, obsługa Wójta, spraw pracowniczych, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu;

2) prowadzenie spraw dotyczących pełnomocnictw oraz upoważnień udzielonych przez Wójta pracownikom Urzędu do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych;

3) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i rzeczowego wykazu akt;

4) nadzorowanie przestrzegania przepisów K.p.a.;

5) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) obsługa sekretariatu Urzędu;

7) archiwum i biblioteka Urzędu;

8) sprawy obrony cywilnej;

9) zapewnienie prawidłowych warunków pracy pod względem BHP i ppoż.;

10) wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne materiały, sprzęt;

11) informatyzacja Urzędu, nowoczesne techniki biurowe;

12) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie;

13) sprawy związane z ochroną danych osobowych;

14) promocja Gminy;

15) opracowywanie studiów i analiz na potrzeby Gminy;

16) doraźna pomoc i doradztwo w indywidualnych sprawach z zakresu wymagań stawianych przez Unię Europejską;

17) organizowanie spotkań ze społeczeństwem;

18) pomoc w prowadzeniu wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz wydawaniu zaświadczeń o stanie majątkowym, w sprawach podatków i opłat lokalnych.

§ 15. Do zadań referatu finansowego należy:

1) opracowanie projektu budżetu Gminy i koordynacja prac związanych z planowaniem oraz wykonywaniem budżetu;

2) analiza procesu wykonywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawie zmian budżetu;

3) sporządzanie okresowych analiz, informacji, sprawozdań budżetowych, rocznych i półrocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej;

4) przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym, innym gminnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w ramach zawartych z Gminą umów;

5) kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej;

6) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz organizacjach społecznych korzystających z dotacji celowych Gminy;

7) prowadzenie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych;

8) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych;

9) prowadzenie księgowości i spraw płacowych samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

10) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu;

11) egzekucja należności pieniężnych;

12) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, w sprawach podatków i opłat lokalnych;

13) prowadzenie ewidencji mienia Gminy i Urzędu;

14) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno – prawnych zaciągniętych przez Gminę

15) wykonywanie innych czynności finansowo – księgowych związanych z funkcjonowaniem Gminy.

§ 16. Do zadań referatu gospodarki komunalnej i rolnictwa należy:

1) planowanie oraz realizacja inwestycji gminnych;

2) opracowanie założeń do planów zagospodarowania przestrzennego oraz nadzór nad ich realizacją;

3) zarząd oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych;

4) organizowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie:

a) wodociągów i kanalizacji,

b) oczyszczania,

c) ciepłownictwa,

d) zaopatrzenia w energię elektryczną,

e) innych potrzeb komunalnych;

5) zarządzanie siecią dróg gminnych, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona tych dróg;

6) gospodarowanie oraz obrót gruntami komunalnymi;

7) nadawanie nazw placów oraz nieruchomości;

8) nadzór nad mieniem komunalnym;

9) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz pomoc szkoleniowa w uzyskaniu przez przedsiębiorców pomocy zewnętrznej;

10) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;

11) nadzór nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej;

12) wymiar, pobór oraz egzekucja podatku od środków transportowych;

13) sprawy związane z rozliczaniem podatku VAT;

14) pobór opłat za czynsze i ścieki oraz energię cieplną;

15) wydawanie pozwoleń na wycinkę drzew;

16) wypłata dodatków mieszkaniowych;

17) opracowywanie programów ochrony środowiska;

18) nadzór nad gminnym wysypiskiem odpadów;

19) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, inicjowanie działań w zakresie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania;

20) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;

21) pomoc w rozwoju rolnictwa, organizowanie szkoleń dla rolników, promocja nowych form gospodarowania, doradztwo;

22) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia;

23) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi;

§ 17. Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

§ 18. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. ewidencji ludności należy wykonywanie zadań określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (Dz. U. z 2001r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.).

§ 19. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. oświaty i kultury należy:

1) wykonywanie wszystkich zadań związanych z kompetencjami organu prowadzącego w tym nadzoru i kontroli administracyjnej w stosunku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi oraz Publicznego Gimnazjum w Narwi,

2) wykonywanie wszystkich zadań związanych z kompetencjami Organizatora
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r roku Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w tym nadzoru i kontroli administracyjnej w stosunku do Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi,

3) prowadzenie księgowości i spraw płacowych samorządowej instytucji kultury Narwiańskiego Ośrodka Kultury,

4) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów samorządowych instytucji kultury oraz szkół gminnych.

§ 20. Do zadań specjalisty należy:

1) planowanie i wdrażanie programów środowiskowych wymagające szczególnych kwalifikacji teoretycznych i praktycznych.

§ 21. Zadania Gminnego Centrum Reagowania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002r Nr 215 poz.1818 z późn. zm.).

Rozdział VI
Podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych.

§ 22. W ramach posiadanych kompetencji Wójt wydaje następujące akty prawne:

1) zarządzenia porządkowe,

2) zarządzenia w zakresie przewidzianym w przepisach prawa,

3) zarządzenia wewnętrzne – w zakresie dotyczącym pracy Urzędu,

4) decyzje – jeżeli przepis szczególny tak stanowi,

5) inne akty wynikające z przepisów prawa.

§ 23. 1. Projekty aktów prawnych (Rady i Wójta) opracowują poszczególne referaty Urzędu pod nadzorem Sekretarza.

2. Projekty aktów prawnych powinny być opracowane w sposób kompleksowy, pozwalający na wszechstronną analizę zagadnień, ich ocenę oraz ustalenie właściwych kierunków i środków działania.

3. Projekty aktów prawnych uchwalanych przez Radę Gminy przedkłada do zatwierdzenia Wójt Gminy.

§ 24. Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:

1) akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów;

2) układ aktu prawnego powinien być przejrzysty;

3) redakcja aktu prawnego powinna być jasna i zwięzła, a treść podana w formie imperatywnej;

4) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy użyć tych samych określeń, identycznych z przyjętymi w obowiązującym ustawodawstwie;

5) język aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały, odpowiadający zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującej pisowni.

Rozdział VII
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania indywidualnych spraw obywatelskich oraz skarg i wniosków

§ 25. 1. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Wójt może upoważnić Zastępcę i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 1.

§ 26. Obywatele przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Wójta, Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów codziennie w godzinach pracy Urzędu.

§ 27. Skargi i wnioski wpływające do Urzędu drogą pisemną, telegraficzną, elektroniczną, telefoniczną i ustną wniesioną do protokołu są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków.

§ 28. 1. Rozpatrywanie i merytoryczne załatwianie skarg i wniosków należy do referatów właściwych ze względu na przedmiot sprawy lub do pracownika wskazanego przez Wójta.

2. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt.

Rozdział VIII
Organizacja i prowadzenie działalności kontrolnej

§ 29. Kontrola ma na celu zapewnienie przestrzegania prawa i sprawne funkcjonowanie Urzędu.

§ 30. Do przeprowadzenia kontroli upoważnieni są:

1) Komisja Rewizyjna Rady Gminy we wszystkich sprawach zleconych przez Radę Gminy oraz na podstawie planu pracy;

2) Wójt, Sekretarz, Skarbnik w sprawach funkcjonowania Urzędu;

3) Wójt Gminy w sprawach związanych z działalnością gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników mianowanych;

4) kierownicy referatów w stosunku do swoich podwładnych.

§ 31. Kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1) ustaleniu stanu faktycznego;

2) badaniu zgodności podejmowanych rozstrzygnięć z aktami normatywnymi;

3) ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie odpowiedzialnych,

4) wskazania sposobu i środków umożliwiających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w zaleceniach pokontrolnych;

5) wskazania przykładów sumiennej i dobrej pracy.

§ 32. Kontrola wewnętrzna może mieć charakter:

1) kontroli wstępnej – polegającej na badaniu wydanych dyspozycji i czynności przed ich dokonaniem, w celu zapobiegania niepożądanym lub nielegalnym działaniom,

2) kontroli bieżącej – polegającej na badaniu czynności i wszelkich operacji gospodarczych oraz finansowanych w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy wykonanie to przebiega prawidłowo i zgodnie z ustalonymi wzorcami (normami, przepisami, itp.). W czasie kontroli bieżącej bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem i innymi szkodami;

3) kontroli następnej – obejmującej badanie dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane;

4) na dowód dokonania kontroli wewnętrznej dokumentu, kontrolujący opatruje go podpisem i datą.

§ 33. Kontrola wewnętrzna może być przeprowadzona w następujący sposób:

1) kontrola formalna tj. badanie prawidłowości dokumentów, urządzeń ewidencyjnych i sprawozdań w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami określającymi zarówno sposób sporządzania, akceptowania, kontroli i konfrontacji dokumentów jak i opracowania sprawozdawczości.

2) kontrola rachunkowa tj. badanie prawidłowości działań arytmetycznych zawartych w dokumentach i sprawozdaniach;

3) kontrola merytoryczna tj. badanie rzetelności, gospodarności oraz zasadności wszelkich operacji gospodarczych z treścią badanych dokumentów i obowiązującymi przepisami.

§ 34. 1. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o harmonogramy kontroli bądź na zlecenie w sposób wyrywkowy.

2. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli uprzedza kontrolowanego o dacie i terminie kontroli ustnie lub pisemnie.

3. Wójt zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawia żądane dokumenty przedmiotu kontroli, ułatwione terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników oraz zapewnia oddzielne pomieszczenie i wyposażenie służące do przechowywania materiałów kontrolnych.

4. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących w Urzędzie.

§ 35. Do obowiązku kontrolującego należy:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;

2) w razie stwierdzenia nieprawidłowości, uchybień – ustalenie ich przyczyn i skutków;

3) ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.

§ 36. 1. Z kontroli kontrolujący jest zobowiązany sporządzić protokół lub dokonać wpisu do książki kontroli wewnętrznej, wskazując w nim na prawidłowości jak i nieprawidłowości. Protokół winien być zakończony wnioskami.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje osoba kontrolowana, drugi przełożony, a trzeci pozostaje w aktach kontrolującego.

3. Protokół kontroli przekazuje się za pokwitowaniem.

§ 37. Kontrolujący zobowiązany jest powiadomić o wynikach kontroli ten organ lub osobę, której kontrolujący i kontrolowany podlega.

§ 38. Na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę wewnętrzną, pracownicy jednostki kontrolowanej zobowiązani są do udzielania wszelkich wyjaśnień ustnych i pisemnych w sprawach przedmiotu kontroli.

§ 39. Pracownik kontrolowany jest zobowiązany do złożenia w ciągu 7 dni pisemnych wyjaśnień w stosunku do zawartych w protokole ustaleń.

§ 40. Dokumentacja kontroli winna być rejestrowana na stanowisku Sekretarza Gminy.

Rozdział IX
Zasady podpisywania pism i decyzji

§ 41. 1. Wójt podpisuje wszystkie pisma wychodzące z Urzędu w ramach realizacji kompetencji Wójta do reprezentowania Gminy na zewnątrz.

2. Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz inni pracownicy podpisują pisma oraz decyzje tylko w ramach udzielonych pełnomocnictw i uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu.

3. Projekty pism i decyzji przedstawione do podpisu Wójta powinny być uprzednio parafowane przez pracownika, do którego obowiązków należy prowadzenie sprawy, w zakresie której sporządzono pismo lub decyzję.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2004-03-12

Wprowadzający: Paweł Jakoniuk

Data wprowadzenia: 2004-03-12

Modyfikujący: Paweł Jakoniuk

Data modyfikacji: 2020-09-16

Opublikował: Paweł Jakoniuk

Data publikacji: 2004-03-12