Rejestry, ewidencje i archiwa

Poszczególne komórki organizacyjne urzędu prowadzą ewidencje, rejestry i archiwa, zgodnie ze swoim zakresem rzeczowym, w tym:

Referat Organizacyjny (pok. nr 15, 18, 24)

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (pok. nr 3, 4, 10)

 • rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 • rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • rejestr miejscowych planów zagospodarowania
 • rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • ewidencja dróg i obiektów mostowych
 • ewidencja działalności gospodarczej - ewidencja jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
 • rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • rejestr dodatków mieszkaniowych

Urząd Stanu Cywilnego (pok. nr 5)

 • skorowidz alfabetyczny aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
 • rejestr wydanych zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 • ewidencja ludności
 • rejestr wyborców

Stanowisko do spraw obsługi organów gminy (pok. nr 15)

 • rejestr uchwał rady gminy
 • rejestr przepisów prawa miejscowego
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych
 • ewidencja komisji i zespołów Rady Gminy
 • rejestr zarządzeń wójta
 • rejestr zarządzeń kierownika urzędu
 • rejestr jednostek pomocniczych gminy (sołectw)
 • rejestr gminnych jednostek organizacyjnych podporządkowanych gminie
 • rejestr wniosków i opinii komisji stałych rady gminy

Rejestry dotyczące działalności organów gminy są jawne i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.).

 

Rejestry stanowiące zbiory danych osobowych podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.).

Dane osobowe udostępnia się, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, osobom i podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (w szczególności osobom, których dane dotyczą, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom kontroli skarbowej, innym organom realizującym zadania ustawowe) oraz innym osobom i podmiotom, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Na udostępnianie danych osobowych mogą również zezwalać przepisy szczególne.

Dane osobowe, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Żukowski

Data wytworzenia: 2004-07-15

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2004-07-15

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2004-07-15