Kierownictwo urzedu gminy

Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt, który wykonuje przy jego pomocy swoje zadania. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt jest organem wykonawczym Gminy – wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Kierownictwo Urzędu Gminy Narew:

Wójt Gminy
mgr Andrzej Pleskowicz
tel. 85 6816016
e-mail: narew@narew.gmina.pl

Sekretarz Urzędu Gminy
mgr Wojciech Popławski
tel. 85 6816743
e-mail: wpoplawski@narew.gmina.pl

Skarbnik Gminy
mgr Iwona Nikonowicz
tel. 85 6816745
e-mail: finanse@narew.gmina.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kołnier

Data wytworzenia: 2003-12-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-12-23

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-12-23