Zespół Szkolno-Przedszkolny

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie (§ 5 ust. 1 statutu). Głównym celem i zadaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży (§ 6 ust. 1 statutu).

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi wchodzi:

  1. Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Berlinga w Narwi.
  2. Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi.
  3. Przedszkole Samorządowe w Narwi.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie wychowania przedszkolnego. nauczania w szkole podstawowej obejmującą klasy „0” i I-VI, zaś w gimnazjum w klasach I-III (na podbudowie szkoły podstawowej). Szkoła realizuje nieobowiązkową naukę języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej oraz realizację zadań służących podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej. W szkole działa świetlica z dożywianiem i biblioteka.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi jest Gmina Narew. Organem pełniącym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew
tel./fax 85 6816644
e-mail: spignarew@wp.pl

Władze jednostki:
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Jerzy Ostapczuk
Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi - Igor Łukaszuk

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Snitkowski

Data wytworzenia: 2007-02-26

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data wprowadzenia: 2007-03-05

Modyfikujący: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2017-12-08

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2007-03-05