Podatki i opłaty

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych unormowanych w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna, podatek rolny, podatek leśny).

W ramach uprawnień Gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek, nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada Rada Gminy. Wysokość stawek Rada Gminy określa w drodze uchwały.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest Wójt.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2003-12-19

Modyfikujący: Wojciech Popławski

Data modyfikacji: 2015-08-13

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2003-12-19