UCHWAŁA NR XXVI/163/13
RADY GMINY NAREW

z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1417, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146; Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 290 poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 13 271 638 zł , z tego: 

- bieżące w wysokości – 12 358 497 zł, 

- majątkowe w wysokości – 913 141 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 12 818 590 zł , z tego: 

- bieżące w wysokości – 11 642 699 zł, 

- majątkowe w wysokości – 1 175 891 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości – 48 220 zł, 

2) celową w wysokości – 30 840 zł z przeznaczeniem na: 

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 30 840 zł. 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 453 048 zł z przeznaczeniem na: 

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 188 717 zł, 

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 264 331 zł. 

§ 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości – 453 048 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł, 

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie – 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 80 000 zł na: 

1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 78 000 zł, 

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie – 2 000 zł. 

2. Ustala się zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie – 1 000 zł. 

3. Ustala się dochody w kwocie – 38 000 zł i wydatki w kwocie – 38 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 

4. Ustala się dochody w kwocie – 115 211 zł i wydatki w kwocie – 115 211 zł związane z realizacją zadań własnych określonych ustawą o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach. 

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5. 

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 160 000 zł, wydatki – 160 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 11. Upoważnia się Wójta do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 300 000 zł; 

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę – 100 000 zł; 

3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 

4) Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 

5) Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 

6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych; 

7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 

8) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty – 10 000 zł; 

9) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Urbanowicz

Załączniki do treści

 • Załącznik nr 1 (PDF, 615,7 KB)

  Dochody.

 • Załącznik nr 2 (PDF, 1,05 MB)

  Wydatki.

 • Załącznik nr 3 (PDF, 178,24 KB)

  Zadania inwestycyjne w 2013 roku.

 • Załącznik nr 4 (PDF, 88,33 KB)

  Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

 • Załącznik nr 5 (PDF, 91,52 KB)

  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2013 roku.

 • Załącznik nr 6 (PDF, 82,26 KB)

  Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2013 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Halina Niesteruk - Referat Finansowy Urzędu Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Rusaczyk

Data wytworzenia: 2013-01-23

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2013-02-06

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2013-02-06

Opublikował: Wojciech Popławski

Data publikacji: 2013-02-06