Budżet na 2006 rok

UCHWAŁA NR XXIV/157/05

RADY GMINY NAREW

z dnia 7 grudnia 2005r.

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1 art. 52, art. 116, art. 122, art 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148; zm. z 2000r. Nr 122 poz.1315; z 2001r. Nr 88 poz.961; z 2002 Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz. 1300; z 2003r. Nr 15 poz.148, Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz.1851, z 2004r. Nr 19 poz.177, Nr 93 poz.890, Nr 121 poz.1264, Nr 123 poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273 poz.2703; z 2005 Nr 14 poz.114, Nr 64 poz.565) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 8 697 428 zgodnie z załącznikem Nr 1,

2) wydatki budżetu gminy w wysokości 10 208 395 zgodnie z załącznikem Nr 2,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikem Nr 3,

4) niedobór budżetowy w kwocie 1 510 967 zostanie pokryty:

– pożyczką/kredyt em               1 510 967

5) spłata pożyczki w kwocie 72 000 nastąpi z wolnych środków.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikem
Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 48 000 na nieprzewidziane wydatki.

§ 4. 1 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku Nr 5.

§ 5. Ustala się:

1) dotację dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 312 536 zgodnie z załącznikiem Nr 6,

2) plan przychodów dochodów własnych gminy w kwocie 150 000 oraz wydatków w kwocie 153 466 zgodnie z załącznikem Nr 7.

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10 800 oraz wydatki Funduszu w kwocie 13 000. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 8.

§ 7. Ustala się:

1 Dochody w kwocie 50 000 pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 8. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę/kredyt długoterminową/y w kwocie
1 510 967 z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006 roku.

2. Przewiduje się spłatę pożyczki w latach 2008 – 2017 z dochodów budżetowych gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy zgodnie z treścią
ust. 1.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydaktów (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Narew do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy,

2) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków budżetu), załącznik Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów),

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz

(podpis nieczytelny)

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Niesteruk - Skarbnik Gminy Narew

Data wytworzenia: 2006-01-31

Wprowadzający: Andrzej Rusaczyk

Data wprowadzenia: 2006-01-31

Modyfikujący: Andrzej Rusaczyk

Data modyfikacji: 2016-05-18

Opublikował: Andrzej Rusaczyk

Data publikacji: 2006-01-31