Zaproszenie do składania ofert na remont drogi gminnej

Narew, 1 czerwca 2018 r.

Or.271.22.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

Remont odnogi drogi gminnej
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi (do lotniska)
prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

  1. Przedmiot zamówienia: Remont odnogi drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków.
  2. Zakres zamówienia:
    Zakres robót: mb* [m2]* Uwagi
    Ustawienie krawężnika
    rozbiórkowego
    220  P\L Wykonać 2 [%] spadek poprzeczny
    jezdni z L strony na P, spadek
    podłużny zgodny z naturalnym
    spływem wód opadowych.
    Ułożenie trelinki rozbiórkowej
    na podsypce piaskowej
    o grubości 5 [cm] z pracami
    towarzyszącymi
        Ułożona nawierzchnia z trelinki po
    zagęszczeniu powyżej ustawionego
    krawężniki na 2 [cm]
    Wykonanie podbudowy
    żwirowej o grubości 20 [cm]
    110    
    Wykonanie:      
    - wjazdu na działkę
    Wspólnoty Mieszkaniowej
    (nr ewid. 1438/2)
         
    - rozjazd z drogą na lotnisko
    (nr ewid 1441)
         
    * Uzupełnienie materiałowe trelinki rozbiórkowej z placu PSZOK w Narwi ul. A. Mickiewicza (za budynkiem OSP Narew) zapewnia Zamawiający.
  3. Sposób sporządzenia oferty:
    1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Remont odnogi drogi gminnej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi (do lotniska) prowadzącej do zabudowań Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. A. Mickiewicza 81 i gminnej oczyszczalni ścieków” do dnia 11 czerwca 2018 r., godzina 13.30 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
    2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
  4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
    Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
  5. Kryteria oceny oferty:
    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
    KOSZTY: 100%
  6. Zamawiający zastrzega prawo do kontroli jakości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy.
  7. Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
    Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający uzgodni termin wykonania przez Zamawiającego prac rozbiórkowych: zdjęcie nawierzchni (trelinka, krawężniki).
    Termin zakończenia realizacji Zamówienia: 15 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-06-01

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-06-06

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-06-05