Zaproszenie do składania ofert na remont dróg gminnych

Narew, 26 kwietnia 2018 r.

Or.271.16.2018

Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

„Remont i modernizacja oraz bieżąca konserwacja
infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych

w ramach wyodrębnionych z budżetu Gminy Narew
Funduszy Sołeckich na 2018 rok”

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych”.
 2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej - dostarczeniu kruszywa naturalnego, niekruszonego wg specyfikacji w poniższej tabeli w miejsce wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia – „Roboty budownictwa komunikacyjnego”.
  PN-EN-13043
  Kod CPV 142121100-1 
  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
  do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  1. Ofertę cenowa należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Fundusze sołeckie – 2018” do dnia 11 maja 2018 r., godzina 12.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
  2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
 4. Termin i miejsce otwarcia ofert.
  Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 11 maja 2018 r. o godz. 12.15 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna (parter).
 5. Kryteria oceny oferty:
  Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  KOSZT za 1 tonę: 100%
 6. Wyłoniony wykonawca złoży Oświadczenie o dostarczeniu materiału zgodnie ze specyfikacją zgodności objętościowej ze stanem faktycznym dostarczanego materiału.
  1. Wyłoniony wykonawca złoży Wykaz taboru do realizacji Zamówienia z nr rejestracyjnym pojazdu.
  2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument WZ z podaniem wagi dostarczonego materiału oraz nr rejestracyjnym pojazdu W MOMENCIE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  3. Wymiana taboru z przyczyn technicznych możliwa jest po uprzedniej zmianie w wykazie określonym w punkcie 5.1.
  4. Zamawiający zastrzega prawo do:
   1. kontroli jakości i ilości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;
   2. przerwania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, oraz stwierdzenia uchybień leżących po stronie wyłonionego Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
    Wyłonionemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu przerwania realizacji przedmiotu zamówienia.
    Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy.
  5. Podstawową jednostką rozliczeniową za dostarczone kruszywo jest [T lub MG].
  6. Termin realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Termin zakończenia realizacji Zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Narew

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Popławski - Sekretarz Gminy Narew

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Maciej Snitkowski

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Maciej Snitkowski

Data publikacji: 2018-04-27